Från slas­has till suc­césnub­be

Att som man klä sig sti­ligt kan va­ra kni­vigt. Mo­de­ex­per­ten Oscar Arr­sjö fick i upp­drag att staj­la om och snof­sa upp re­dak­tio­nens slas­has num­mer ett, re­por­ter Röst­lund. Så här blev det.

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMSHELG - Text: Christof­fer Röst­lund Jons­son | Foto: Erik Si­man­der

Den svens­ke man­nen klär sig – la­gom. Och det är väl helt okej, tyc­ker bokak­tu­el­la stil­proff­set Oscar Arr­sjö. Men li­te hår­da­re går det allt att bras­sa på med per­son­li­ga ut­tryck. – Jäm­fört med and­ra län­der har vi en hyf­sat jämn nivå. Få da­lar, men även få top­par på ett typiskt svenskt, la­gom sätt, tyc­ker Oscar Arr­sjö, och ef­ter­ly­ser fler män som vå­gar ta ut stil­sväng­ar­na. Han skis­sar upp ett typiskt ic­ke-mo­de för en sven­ne­ba­nan, som ”klär sig för att smäl­ta in i stäl­let för att stic­ka ut”: – Om du bär mörk­blå jeans, en ru­tig skjor­ta och en för stor mörk ka­vaj, så är det ing­en som blir ny­fi­ken på man­nen bakom dres­sen. Klä­der är ett fan­tas­tiskt sätt att för­med­la din per­son­lig­het, så tänk till! För de män mel­lan 15 år och dö­den som be­hö­ver hjälp med sitt mo­de­grubb­lan­de har Oscar Arr­sjö nu skri­vit boken ”Klä dig för fram­gång”. Och med fram­gång me­nas vad du än vill fäs­ta för de­fi­ni­tion vid or­det: på job­bet, i kär­le­ken, el­ler kanske när det gäl­ler att få re­spekt av kom­pis­gäng­et. – Jag vill hjäl­pa män att en­kelt hit­ta rätt klä­der så de får de för­de­lar som kom­mer med en ge­nom­tänkt ytt­re. De­tal­jer­na och hel­he­ten, det är den he­li­ga kom­bi­na­tio­nen.

Stil för mind­re peng

Mås­te det va­ra dyrt då? Nej, Oscar Ar­sjö tyc­ker att det myc­ket väl går att bli sti­lig med hjälp av låg­pris­ked­jor.

– Och se­cond hand är jät­te­bra. Spe­ci­ellt om du kan skräd­da själv och fixa till ut­da­te­ra­de pass­for­mer från förr.

Just pass­for­men är det van­li­gas­te kla­vertram­pet som svens­ka män gör, en­ligt ho­nom.

– De som fått li­te kalas­ku­la, el­ler fram­gångs­mage om du hell­re vill kal­la det så, väl­jer en ka­vaj som pas­sar över ma­gen. Då blir är­mar­na för långa, som på en oran­gu­tang. Gå till en bra skräd­da­re så ord­nar det sig.

Oscar Arr­sjös säk­ras­te tips för den som vill se fa­shio­na­bel ut är att sat­sa på en bra bas­gar­de­rob i ne­utra­la fär­ger. Skjor­ta, t-shirt, chi­nos, jeans, rock, ka­vaj, tre par skor: käng­or, snea­kers, låg­skor i skinn.

– Grått, blått och svart kan du byg­ga på med lju­sa­re ku­lö­rer. Om du bör­jar din gar­de­rob med den ro­sa bom­bar­jac­kan, då kan det bli klu­rigt att gå vi­da­re.

Klä­der är ett fan­tas­tiskt sätt att för­med­la din per­son­lig­het, så tänk till!

ORI­GI­NAL. Röst­lund Jons­son som vi är va­na att se ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.