Med flyt­ten hit kom sti­len av ba­ra far­ten

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMSHELG - SOPHIE STIGFUR Tf Ny­hets­chef

Öre­bro-Klas flyt­ta­de hit och för­vand­la­des. Min vän, som all­tid haft tra­si­ga ur­tvät­ta­de t-shirts, satt plöts­ligt fram­för mig i en flam­boy­ant Acne­skjor­ta. Ett fe­no­men som skul­le upp­re­pa sig.

I an­pass­ning­en till stor­stads­li­vet tvät­tas näm­li­gen in­te ba­ra ä till e. Man­li­ga be­kan­ta från När­kes­lät­ten, som ti­di­ga­re obe­kym­rat tril­lat ned i si­na gam­la hög­sta­di­e­jeans och för­li­tat sig på ett char­migt smil, trans­for­me­ras ef­ter en kvart in­nan­för tul­lar­na till ängs­li­ga fa­shio­nistas.

En gui­de för att få män att slu­ta klä sig das­sigt, som stil­proff­set Oscar Arr­sjö här in­till fö­re­språ­kar, tor­de allt­så in­te be­hö­vas.

Det räc­ker med att flyt­ta till Stockholm – sta­den som gör män snyg­ga­re.

Men om må­let är fram­gång i kär­lek och kar­riär, vo­re det en klo­ka­re in­ve­ste­ring om män la åt­minsto­ne hälf­ten så myc­ket ener­gi på att ut­veck­la si­na emo­tio­nel­la fär­dig­he­ter, som på att få till rät­ta snör­ning­en på si­na snea­kers.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.