KRISTIN LUNDELL

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMSHELG -

…Sö­der­bo, jour­na­list och pop­kul­tur­kon­näs­sör, tog hem se­gern i se­nas­te om­gång­en av SVT:s lång­kö­ra­re ”På spå­ret”. I kom­man­de sä­song­en dy­ker hon in i ku­pén igen. Vi kol­lar vad hon tyc­ker om kött och spoi­lers.

Åka tåg! Vad pac­kar du all­tid när du rul­lar räls?

– Tor­ros­ta­de mand­lar, vat­ten, mo­de­tid­ning­en Har­per’s Ba­zaar, brit­tis­ka Vo­gue och te­le­fon­lad­da­re.

Spoi­lar du fil­mer och böc­ker för and­ra?

– Ja ty­värr. Det är in­te av elak­het ut­an av obe­tänk­sam­het. Jag har själv inga pro­blem med att få sa­ker spoi­la­de. Tvärtom. Und­vi­ker gär­na över­rask­ning­ar.

När sa du se­nast nå­got rik­tigt elakt till nå­gon, och ång­ra­de dig?

– He­la jag är full av ång­est över sa­ker som jag in­te bor­de sagt. Men det gäl­ler säl­lan ela­ka sa­ker. Det hand­lar mest om att jag rå­kat klan­ta till det då jag är ute och klam­par runt i kla­ve­ret med snö­skor.

Vad räd­dar du först om hu­set bör­jar brin­na?

– Först bar­net men om han in­te är hem­ma så räd­dar jag min smyc­kes­sam­ling. Har sam­lat ädel­ste­nar se­dan jag var barn.

Den gång­en du skic­ka­de till­ba­ka mat på en re­stau­rang, så var det för att…?

– Sop­pan var kall! Som ve­ge­ta­ri­an är man ju van vid li­te vad som helst men vid ljum­men sop­pa går grän­sen.

Drick­sar du? Om ja, hur myc­ket?

– Jag run­dar upp till nå­gon bra sum­ma men är ing­en stordrick­sa­re. Så­dant är ju in­klu­de­rat och det är bätt­re att ge den där slan­ten till and­ra som verk­li­gen be­hö­ver den.

Äta kött?

– Ab­so­lut in­te. Köt­tä­tan­det är en skam för vår sam­tid. Ett bar­ba­ri.

En gång när du kill­gis­sa­de för att in­te fram­stå som obil­dad, så gäll­de det…?

– Jag mans­plai­na­de det rys­ka språ­ket – som jag en­dast läst på gym­na­si­et – en gång för en man som vi­sa­de sig va­ra ra­di­ons Ryss­lands­kor­re­spon­dent. Han lät mig dock hål­las.

Vad be­stäl­ler du all­tid i ba­ren och var­för?

– Rött vin! Det är ju li­vets vat­ten!

När drack du dig se­nast rik­tigt full?

– Jag är ald­rig full, det pas­sar in­te mig. Dess­utom går jag all­tid hem in­nan mid­natt.

Hur be­skri­ver du Stockholm för nå­gon som ald­rig va­rit här?

– Ef­tersom jag är född här kan jag in­te se det då­li­ga med sta­den. Så jag sä­ger att det är en un­der­bar stad av per­fekt stor­lek. Man hin­ner över­allt i in­nersta­den på en dag.

Vad är bäst och sämst med där du bor?

– Flyt­ta­de till Hornstull 2003 och äls­kar det. Det är nä­ra till allt och fint med vatt­net. Sämst är att det är så dyrt. Min dröm är att bo rik­tigt stort.

En låt som all­tid får dig att dan­sa?

– ”This char­ming man” med The Smit­hs. Jag är in­te mer kom­pli­ce­rad än så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.