Det finns sty­rel­ser som här­jar fritt

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Vis­sel­blå­sa­re

En sty­rel­se i en bo­stads­rätts­för­e­ning som do­ku­men­te­rar bo­en­des per­son­upp­gif­ter i sty­rel­se­pro­to­koll el­ler an­nan in­for­ma­tions­ka­nal bör ha i åtan­ke att per­son­upp­gif­ter har ett vär­de! Är en sty­rel­se i en bo­stads­rätts­för­e­ning värd för­tro­en­det el­ler får den det ge­nom ett system­fel? La­gen krä­ver att det finns en sty­rel­se för att för­e­ning­en in­te ska av­veck­las, den sä­ger ingen­ting om kom­pe­tens. Sty­rel­se­be­slut som grun­dar sig på jäv el­ler ill­vil­ja mot ett hus­håll el­ler fler får ef­fekt gente­mot för­e­ning­en läng­re fram i ti­den och kom­mer att drab­ba kvar­bo­en­de och ny­in­flyt­ta­de, men att som ti­di­ga­re ”ic­ke be­rörd” bör­ja re­a­ge­ra när av­gif­ten höjs el­ler för­sälj­nings­siff­ror­na sjun­ker, får man helt en­kelt trös­ta sig med att sty­rel­sen trots allt är för­tro­en­de­vald!

Det finns ty­värr sty­rel­se­med­lem­mar som här­jar fritt på bo­en­des be­kost­nad och sam­ti­digt pas­sar på att ut­näm­na sig själv som di­sci­plin­nämnd mot vis­sel­blå­sa­re som vill ha la­ga ord­ning och re­da! Sty­rel­sens be­te­en­de kan stop­pas men bris­ten på mod & ci­vil­ku­rage hos öv­ri­ga bo­en­de möj­lig­gör sty­rel­sens mak­tö­ver­grepp mot en­skil­da i för­e­ning­en. I en de­mo­kra­tiskt styrd för­e­ning straf­far man in­te bo­en­de med att do­ku­men­te­ra krän­kan­de per­son­upp­gif­ter, ut­lo­va ut­drag som be­hand­lar ve­der­bö­ran­des per­son­upp­gif­ter, och där­ef­ter drar för­del av att of­fent­lig­hets­prin­ci­pen in­te rå­der i bo­stads­rätts­för­e­ning­ar. Det är en­dast en svag sty­rel­se som ut­ö­var dubb­la bud­skap och dub­bel­mo­ral.

När en sty­rel­se miss­bru­kar en för­tro­en­de­ställ­ning kom­mer de förr el­ler se­na­re tving­as ta sitt an­svar.

När en sty­rel­se av­sikt­li­gen miss­bru­kar en för­tro­en­de­ställ­ning kom­mer de förr el­ler se­na­re tving­as ta sitt an­svar och då kan de in­te i ef­ter­hand för­sva­ra sig med att de med­ger en fel­han­te­ring när för­hopp­ning­en är att san­ning­en ald­rig ska upp­täc­kas el­ler upp­da­gas.

Miss­bruks­re­geln i per­son­upp­giftsla­gen är en­kel, miss­bru­ka in­te and­ras per­son­upp­gif­ter. Per­son­upp­giftsla­gen kom­mer snart att er­sät­tas med en ny data­skydds­för­ord­ning och då ska re­gi­stre­ra­de ha rätt till ökad kon­troll av si­na per­son­upp­gif­ter. Da­ta­in­spek­tio­nen är till­syns­myn­dig­het och kan ut­dö­ma sank­tions­av­gift om per­son­upp­gif­ter av­sikt­li­gen han­te­rats fel! Det som göms i snö kom­mer till­slut upp i tö. Tänk på att det kos­tar att väl­ja fel sty­rel­se!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.