Vad ni tja­tar om val­fri­het, Mo­de­ra­ter­na!

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Val­len­tu­na­bo ut­an val­fri­het

Mo­de­ra­ter­na tja­tar of­ta om val­fri­het men san­ning­en är att det in­te finns nå­gon val­fri­het. Mo­de­ra­ter­na sål­de ut vård­cen­tra­ler­na för pri­ser långt un­der mark­nads­pri­ser. Ef­ter någ­ra år sål­de lä­kar­na des­sa till risk­ka­pi­ta­lis­ter för 3-4 gång­er peng­ar­na. Risk­ka­pi­ta­lis­ter är in­te in­tres­se­ra­de av kva­li­tet, de är in­tres­se­ra­de av peng­ar. Där­för är det in­te kons­tigt att an­de­len vård­cen­tra­ler har mins­kat, in­te ba­ra i Val­len­tu­na ut­an i he­la Stock­holms län.

När man ring­er sin vård­cen­tral och läm­nar sitt num­mer till en au­to­ma­tisk röst vet man ald­rig om de kom­mer ringa till­ba­ka, för of­tast gör de in­te det. Ef­ter att för­sökt fått få tag på vård­cen­tra­len i fle­ra da­gar får man åka till ett när­sjuk­hus el­ler sjuk­hus för att få vård. Så ser verk­lig­he­ten ut idag.

Mo­de­ra­ter­na fort­sät­ter att tja­ta om val­fri­het och att den skul­le va­ra ho­tad av vinst­tak. Det är kons­tigt att det fun­ge­rar i and­ra län­der, ja fak­tiskt fun­ge­ra­de det väl­digt bra även i Sve­ri­ge in­nan Mo­de­ra­ter­na val­de att pri­va­ti­se­ra all­ting.

Det kom­mer in­te som en över­rask­ning att val­fri­he­ten till BB har miss­lyc­kats, man har trots allt väg­rat att lyss­na på de var­nings­sig­na­ler som ba­su­ne­rats un­der 10 år.

Se­dan har vi det miss­lyc­ka­de byg­get NKS, ett sjuk­hus som än så länge kostat li­ka myc­ket som fem van­li­ga sjuk­hus. Det är nu så då­ligt att man mås­te byg­ga om det för fle­ra mil­jo­ner!

Det­ta ba­ra om ”val­fri­he­ten” in­om vår­den, i sko­lan och hem­tjäns­ten är det li­ka il­la.

Wow mås­te tes­ta det­ta med ung­ar­na. Mums! An­ki kom­men­te­rar ar­ti­keln ”Hyl­la­de CG:s öpp­nar ga­tukök i Val­len­tu­na”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.