Så kla­ra­de far och son njur­do­na­tio­nen

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - He­ge Hell­ström

För någ­ra vec­kor se­dan träf­fa­de Val­len­tu­na Nyheter Gun­nar Wer­ner, som skul­le ge en av si­na nju­rar till so­nen To­bi­as Wer­ner. Nu är Gun­nar hem­ma igen och vi ring­er upp ho­nom för att hö­ra hur det gått. För någ­ra vec­kor se­dan be­rät­ta­de vi om Val­len­tu­na­bon Gun­nar Wer­ner, da­gen in­nan han skul­le do­ne­ra sin ena till sin sju­ke son, To­bi­as Wer­ner.

Gun­nar är hem­ma igen ef­ter in­grep­pet på Hud­dinge sjuk­hus och vi ring­de upp.

– Jag ha­de för­vän­tat mig att va­ra halv­död i fy­ra vec­kor – men jag har mått oför­skämt bra. Jag har in­te haft allt­för ont även om jag är jäv­ligt trött, sä­ger Gun­nar Wer­ner.

Hans ope­ra­tion tog sex tim­mar, me­dan so­nen To­bi­as Wer­ner fick lig­ga på ope­ra­tions­bor­det i tio tim­mar.

– Det är orätt­vist. Hans ope­ra­tion skul­le ha gått snab­ba­re än min. Dess­utom har han fått gö­ra två yt­ter­li­ga­re ope­ra­tio­ner, be­rät­tar Gun­nar.

Läng­re än vän­ta­tEn

av an­led­ning­ar­na till att den förs­ta ope­ra­tio­nen drog ut på ti­den var att lä­kar­na fann cystor på Gun­nars nju­re.

– De tog nju­ren till pa­to­lo­gen som ef­ter fy­ra tim­mar kun­de kon­sta­te­ra att den var per­fekt.

I och med för­dröj­ning­en var nju­ren mer död än le­van­de när To­bi­as fick den, och då ökar ris­ken att man mås­te öpp­na upp igen, för­kla­rar Gun­nar.

God pro­gnos

Men nu, ef­ter tre ope­ra­tio­ner och ett läkar­be­sök, är pro­gno­sen god för To­bi­as.

– Nu bör­jar allt sta­bi­li­se­ra sig och To­bi­as kom­mer att få ett helt nytt liv – även om det tog li­te läng­re tid än vi trott.

För Gun­nar har ope­ra­tio­nen och do­na­tio­nen va­rit en om­väl­van­de hän­del­se.

– Det här är en re­sa, en ut­ma­ning, ett kliv ur den kom­for­tab­la zo­nen och det har be­ri­kat mitt liv. Man får nya per­spek­tiv på vad som är vik­tigt och ovik­tigt och jag är så jäk­la glad, To­bi­as liv kom­mer att änd­ras. Vår­den får idel ro­sor. – Jag är så him­la im­po­ne­rad av den vård vi fått, med den stringens, pro­fes­sio­na­lism, omsorg och om­tan­ke från allt från sjuk­skö­ters­kor till lä­ka­re – det är helt fan­tas­tiskt. Det här är ki­rur­gi på hög ni­vå och jag är så im­po­ne­rad.

FOTO: PRIVAT

SEGERVISS. Pap­pa Gun­nar Wer­ner med so­nen To­bi­as, som nu åter­häm­tar sig ef­ter ope­ra­tio­nen . 14 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.