Vi är al­la my­ror på en och sam­ma stig

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA - TOMASZ POZAR Ny­hets­chef

Som my­ror i jakt mot sam­ma saft­fläck på mor­go­nen. Som my­ror i jakt mot sam­ma saft­fläck på ef­ter­mid­da­gen. Vi trängs, är ir­ri­te­ra­de, skäl­ler ut and­ra my­ror och svär i tyst­het el­ler öppet. Någ­ra ska ab­so­lut till saft­k­läg­get först, men de fles­ta fast­nar re­dan på vägen.

Sam­ti­digt byggs fler stac­kar, och fler. Många till my­ror ska in i jak­ten. In i nåls­ö­gon. Nå­gon skri­ker att de nya myr­stac­kar­na får byg­gas nå­gon an­nan­stans. Nå­gon an­nan lug­nar ner, sä­ger att de ock­så är väl­kom­na hit, vå­ra små­my­ror mås­te ju ha nå­gon­stans att bo i den stän­digt väx­an­de sko­gen som kal­las Stock­holm.

Kans­ke ska­par det än­då en sam­man­håll­ning. Trots svor­do­mar, ils­ka och stress i jak­ten mot saft­fläc­ken stan: Vi är än­då my­ror med en ge­men­sam näm­na­re. Vi ska ta oss fram på sam­ma stig.

Läs om hur de my­ror som be­stäm­mer tän­ker om fram­ti­dens kamp för att kom­ma fram till saf­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.