Brott­by SK fix­a­de dub­bel­vinst

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

För någ­ra vec­kor se­dan vann Brott­by SK:s herr­lag di­vi­sion 5 och är där­med kla­ra för di­vi­sion 4. Men fram­gång­ar­na tog in­te slut där - i lör­dags tog la­get dess­utom hem se­gern i Upp­landscu­pen.

– Att vin­na dub­beln med mo­der­klub­ben är stort och det känns själv­klart helt ma­giskt. Käns­lan när do­ma­ren blås­te av mat­chen mot Hå­bo och se­rie­se­gern var säk­rad var fan­tas­tisk, sä­ger Ro­bert Wi­ik, som spe­lar sin ni­on­de sä­song i Brott­by. Vad lig­ger bakom era fram­gång­ar? – Vi är en rik­tigt sam­man­svet­sad grupp som bit för bit spet­sats ge­nom åren. Fram­förallt har vi rik­tigt ro­ligt till­sam­mans, sä­ger Ro­bert Wi­ik och tilläg­ger:

– En an­nan myc­ket vik­tig del är hur la­get och klub­ben sköts vid si­dan om. Jag tror in­te att det är många klub­bar i vår stor­lek som är så väl­fun­ge­ran­de med per­so­ner som läg­ger ner ett jät­te­ar­be­te för att ”var­da­gen” ska fun­ge­ra för oss spe­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.