Här lig­ger Sve­ri­ges näst bäs­ta bil­verk­stad

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

När 2 000 verk­stä­der över he­la Sve­ri­ge får be­tyg av si­na kun­der ham­nar Av­gas­sy­ste­met i Val­len­tu­na på and­ra plats.

– Det är näs­tan jät­te­bra, vi är ba­ra en ifrån förs­ta plats. Men det är fak­tiskt jät­te­kul, många kun­der har kom­men­te­rat, sä­ger Mi­chael Fors­berg, verk­stads­chef.

All­de­les ny­li­gen flyt­ta­de Av­gas­sy­ste­met AB till nya lo­ka­ler i Få­gelsång­en. Och det är en populär verk­sam­het, en­ligt en ny un­der­sök­ning. Det är La­singoo, som har 2 000 an­slut­na bil­verk­stä­der, som vi­sar vil­ka verk­stä­der som fått bäst be­tyg av si­na kun­der. Av­gas­sy­ste­met AB ham­nar på de­lad and­ra plats med 4,88 av 5 i be­tyg.

– Vi tror att det vi gör rätt är att vi för­sö­ker se till att kom­mu­ni­ka­tio­nen är så bra som möj­ligt. Är­lig­het och kom­mu­ni­ka­tion, att kun­den ska få ve­ta vad man verk­li­gen be­ta­lar för, sä­ger Mi­chael Fors­berg.

FOTO: HE­GE HELL­STRÖM

MOTORMÄN. Mat­hi­as Adel­mor och Mi­kael Fors­berg i den nya verk­sta­den i Få­gelsång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.