För­sök till in­brott i Brott­by – kan ha bli­vit av­bru­ten

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Hel­le Ki­ker­puu

Un­der tis­dags­kväl­len den 31 ok­to­ber kloc­kan 18.55– 19.00 po­li­san­mäl­des ett för­sök till vil­lain­brott på Rönn­vä­gen i Brott­by.

Nå­gon för­sök­te ta sig in via ett föns­ter på bak­si­dan av vil­lan, men gär­nings­per­so­nen kan ha bli­vit av­bru­ten av mål­sä­gan­den som var hem­ma och hör­de ljud samt upp­täck­te ska­dan, men då ha­de per­so­nen el­ler per­so­ner­na re­dan läm­nat plat­sen.

– Det var inga stör­re ska­dor och ing­en kom in i hu­set, sä­ger Britt- Ma­rie Weldéus, po­lis­in­spek­tör i Tä­by.

Ti­di­ga­re har Val­len­tu­na Nyheter skri­vit om ök­ning­en av vil­lain­brott i Val­len­tu­na. En­ligt Britt- Ma­rie Weldéus har det emel­ler­tid lug­nat sig nå­got i kom­mu­nen.

– Var­för vet jag in­te. Det går upp och ner med in­brot­ten, men det har lug­nat ner sig just nu, sä­ger BrittMa­rie Weldéus.

Dä­re­mot har Tä­by Kyrk­by va­rit drab­bad un­der höst­lo­vet, lik­som Danderyd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.