Hyl­lad po­lis fö­re­lä­ser i Val­len­tu­na

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - He­ge Hell­ström

Musta­fa Panshi­ri är po­li­sen från Lin­kö­ping som just nu re­ser runt i Sve­ri­ge och fö­re­lä­ser om in­teg­ra­tion och ut­an­för­skap. Den 6 no­vem­ber kom­mer han till Kul­tur­rum­met i Val­len­tu­na Kul­tur­hus. När Musta­fa Panshi­ri kom till Sve­ri­ge från Af­gha­nis­tan ha­de han ald­rig i sitt 11-åri­ga liv hört ta­las om be­grep­pet de­mo­kra­ti. Han viss­te in­te hel­ler hur man lev­de i ett se­ku­la­ri­se­rat sam­häl­le och fick ing­en hand­led­ning i hur han skul­le han­te­ra den nya kul­tu­ren.

Den er­fa­ren­he­ten blev han påmind om un­der 2015 när Sve­ri­ge tog emot 35 000 en­sam­kom­man­de ung­do­mar, varav en stor del kom från hans hem­land.

Vill träf­fa al­la

Musta­fa Panshi­ri be­stäm­de sig då för att gö­ra nå­got. Han har en vi­sion om att träf­fa varen­da en­sam­kom­man­de ung­dom i Sve­ri­ge, och sam­ti­digt fö­re­lä­sa om de­mo­kra­ti och vil­ka kul­turkroc­kar som kan upp­stå kring det.

– Musta­fa Panshi­ri är en be­gå­vad fö­re­lä­sa­re som en­ga­ge­rat be­rät­tar om si­na eg­na upp­le­vel­ser. Han tar bland an­nat upp käns­lan av ut­an­för­skap och sin dröm om att bli po­lis men ock­så sin för­stå­el­se för den räds­la och miss­tänk­sam­het som en­sam­kom­man­de ung­do­mar kan kän­na för det svens­ka sam­häl­let, ba­ra av den an­led­ning­en att de in­te för­står, sä­ger Ce­ci­lia Lin­delöf, in­teg­ra­tions­sam­ord­na­re på Val­len­tu­na kom­mun.

Musta­fa Panshi­ri lyf­ter den vik­ti­ga frågan om de­mo­kra­ti, sä­ger Ce­ci­lia Lin­delöf.

– Och hur vi kan få en stör­re för­stå­el­se när vi mö­ter per­so­ner med and­ra er­fa­ren­he­ter än oss själ­va.

Den 6 no­vem­ber kloc­kan 19 kan den som vill lyss­na på fö­re­läs­ning­en med Musta­fa Panshi­ri i Val­len­tu­na kul­tur­hus.

FOTO: PRIVAT

UT­MA­NING. Det var in­te lätt att kom­ma till en de­mo­kra­ti från Af­gha­nis­tan. Nu vill po­li­sen Musta­fa Panshi­ri de­la med sig av kul­turkroc­kar­na med anwd­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.