För­del­ning­en klar: Så många ny­an­län­da till Val­len­tu­na 2018

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - He­ge Hell­ström

Näs­ta år an­vi­sar Mi­gra­tions­ver­ket 4 931 ny­an­län­da per­so­ner till Stock­holms län. Läns­sty­rel­sen har nu fat­tat be­slut om hur för­del­ning­en kom­mer att ske mel­lan lä­nets kom­mu­ner. I Sve­ri­ge ska to­talt 15 200 ny­an­län­da om­fat­tas av kom­munan­vis­ning­ar un­der 2018. Av dem ska 4 931 an­vi­sas till Stock­holms län. Be­slu­tet är ba­se­rat på Mi­gra­tions­ver­kets pro­gnos och är en minsk­ning jäm­fört med i år, då lä­net ska ha 6 904 an­vis­nings­ba­ra plat­ser till för­fo­gan­de.

Det upp­gav läns­sty­rel­sen i ett press­med­de­lan­de i vec­kan.

Lag lig­ger till grund

Det är bo­sätt­nings­la­gens di­rek­tiv som lig­ger till grund för be­slu­tet gäl­lan­de för­del­ning av an­vis­ning­ar.

Hän­syn ska tas till kom­mu­nens ar­bets­mark­nads­för­ut­sätt­ning­ar, be­folk­nings­stor­lek, sam­man­tag­na mot­ta­gan­det av ny­an­län­da och en­sam­kom­man­de barn Val­len­tu­na: Tä­by: Danderyd: Norr­täl­je: Sol­len­tu­na: Sol­na: Stock­holm: Sund­by­berg: Upp­lands Väs­by: Vax­holm: Ös­terå­ker: plusom­fatt­ning­en av asyl­sö­kan­den som vis­tas i kom­mu­nen.

På upp­drag av re­ge­ring­en har själv­bo­sätt­ning­en, det vill sä­ga hur många ny­an­län­da som själ­va väl­jer att bo­sät­ta sig i en kom­mun, getts stör­re ge­nom­slag vid årets för­del­nings­mo­dell av ny­an­län­da jäm­fört med ti­di­ga­re år.

För­u­tom de per­so­ner som an­vi­sas till kom­mu­ner be­räk­nas cir­ka 4 541 ny­an­län­da med up­pe­hålls­till­stånd själv­bo­sät­ta sig i Stock­holms län un­der 2018.

191. 215. 135. 139. 131. 166. 1 882. 65. 84. 43. 150.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.