Po­li­sen be­kräf­tar: Två dö­da i hus i Ene­by­berg

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Lot­ten Eng­bom lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

I mit­ten på vec­kan gick po­li­sen ut och be­kräf­ta­de att två krop­par fun­nits i det Ene­by­bergs­hus där ett miss­tänkt mord skett. Det är en ut­red­ning där po­li­sen va­rit ovan­ligt för­te­gen. Det var för­ra fre­da­gen, kloc­kan 18.45, som po­li­sen fick larm om en av­li­den per­son i ett hus i Ene­by­berg. Brotts­ru­bri­ce­ring: Mord al­ter­na­tivt dråp.

Från för­ra hel­gen och fram­åt har spe­ku­la­tio­ner och upp­gif­ter­na va­rit många på nä­tet men po­li­sen var ovan­ligt för­te­gen om det miss- tänk­ta mor­det och väg­ra­de sva­ra på någ­ra frå­gor om ut­red­ning­en.

Un­der tis­da­gen var den en­da in­for­ma­tio­nen po­li­sen gick ut med att de in­te ha­de nå­gon miss­tänkt, och att ing­en per­son var gri­pen.

Men un­der ons­da­gen be­slöt man sig emel­ler­tid för att be­kräf­ta fle­ra av de upp­gif­ter som cir­ku­le­rat. Två per­so­ner ha­de hit­ta­des liv­lö­sa i rad­hu­set.

– Två per­so­ner är av­lid­na och hit­ta­de i hu­set. Det är en kvin­na i 20-års ål­dern och en man i 50-års­ål­dern, sä­ger Per Fahl­ström, pressta­les­per­son på po­li­sen i Stock­holm.

En för­un­der­sök­ning gäl­lan­de mord är in­ledd.

– Se­dan kom­mer det gö­ras fler ut­red­nings­åt­gär­der för att för­sö­ka få klar­het i vad som hänt, sä­ger Per Fahl­ström.

Bland bo­en­de i Ene­by­berg som vi ta­la­de med da­gen ef­ter det miss­tänk­ta mor­det var det däm­pat.

– När det kom­mer så här nä­ra. Det är väl­digt job­bigt. Det är så lugnt och skönt i det här sam­häl­let. Det är li­te rus­kigt, sä­ger per­so­nen.

Fle­ra and­ra bo­en­de ut­tryc­ker be­stört­ning.

KNAPPHÄNDIGA UPP­GIF­TER. Po­li­sen är fort­satt myc­ket för­te­gen ef­ter fre­da­gens miss­tänk­ta mord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.