Miche­lin-kock ploc­kar fram spans­ka sma­ker i Ta­pas-Tä­by

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Tomasz Pozar

Den förs­ta de­cem­ber får Tä­by yt­ter­li­ga­re en ny re­stau­rang när El Olivo öpp­nar ta­pas­bar. Om en må­nad får Tä­by yt­ter­li­ga­re till­skott i sitt re­stau­rang­ut­bud när El Olivo, en ta­pas­bar, öpp­nar sin dörr för all­män­he­ten på Gö­ran Elg­felts­ga­ta 5.

– Jag ha­de en ta­pas­re­stau­rang på Upp­lands­ga­tan i Va­sas­tan med sam­ma namn som jag har sålt. För­ra året bör­ja­de jag dis­ku­te­ra med Tä­by cent­rum och pre­sen­te­ra­de mitt kon­cept och de tyck­te det var en ro­lig idé, sä­ger Re­za Ja­fa­ri­pour, re­stau­rang­ä­ga­re som kom­mer dri­va ta­pas­ba­ren till­sam­mans med kol­le­gan Bes­was.

Just nu är de i full färd med att bli kla­ra med lo­ka­len. In­red­ning­en blir ”spansk”, som i en stad i An­da­lu­si­en, be­skri­ver äga­ren.

Dess­utom kom­mer en kock med me­ri­ter från en krog med Miche­lin­stjär­na att ar­be­ta på ta­pas­ba­ren.

– Själ­va ut­bu­det kom­mer be­stå av en klas­siskt ta­pas­me­ny och en mo­dern me­ny, sä­ger Re­za Ja­fa­ri­pou som ock­så be­rät­tar att det kom­mer fin­nas en de­li­ka­tess­av­del­ning på kro­gen.

El Olivo pla­ne­rar att öpp­na den 1 de­cem­ber.

FOTO: LOT­TEN ENG­BOM

MUMSBITAR. I de­cem­ber kom­mer det gå att nju­ta av ta­pas på Gö­ran Elg­felts­ga­ta 5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.