Jag ha­ta­de den där Uno-le­ken

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMS HELG - MI­CHAEL TOLL Re­por­ter Pra­ta med mig! mi­chael.toll @di­rekt­press.se

Jag har in­te på nå­got sätt haft en då­lig barn­dom. För­u­tom när det kom­mer till Uno. För det där jäv­la kort­spe­let gör mig äck­lad.

An­led­ning­en: Jag har ald­rig, och då me­nar jag ald­rig, vun­nit. Trots hund­ra­tals för­sök var jag all­tid en Uno­för­lo­ra­re.

För mot­stån­det stod min två år äld­re bror. Han top­pa­de si­na ut­klass­nings­seg­rar ge­nom att stop­pa in pri­ser till vin­na­ren. ”Den som för­lo­rar näs­ta gång mås­te fixa O´boy”, el­ler ”Den som vin­ner nu får be­stäm­ma allt i 30 mi­nu­ter”. Han var trots allt en god vin­na­re. Re­dan i förs­ta om­gång­en lät han mig spe­la med pap­pas sol­glas­ö­gon, så att han in­te skul­le kun­na lä­sa mi­na ögon.

För­lus­ter­na stap­la­des på rad och till slut ha­ta­de jag Uno så myc­ket att jag i smyg släng­de kort­le­ken i so­por­na.

Det var först i vux­en ål­der som min bror av­slö­ja­de den sto­ra Uno-bluf­fen. ”För­stod du in­te att sol­glas­ö­go­nen all­tid re­flek­te­ra­de di­na kort”.

LEKLEDARE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.