Ge SL:s kon­trol­lan­ter rim­li­ga be­fo­gen­he­ter

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Karl Hen­riks­son (KD) ord­fö­ran­de för lands­ting­ets be­red­ning för tra­fik­pla­ne­ring

Det ska va­ra lätt att gö­ra rätt. Än­då är fuskåk­ning ett stort pro­blem i dag. För att kun­na ut­veck­la kol­lek­tiv­tra­fi­ken be­hövs in­täk­ter. Den som plan­kar lå­ter and­ra ta kost­na­den för sin re­sa och för­säm­rar för­ut­sätt­ning­ar­na för att bus­sen ska kun­na kom­ma i tid, va­ra ren och va­ra trygg att åka med. En vik­tig del av att mins­ka fuskå­kan­det är bil­jett­kon­trol­lan­ter­na i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Men ty­värr är la­gen på fle­ra sätt ut­for­mad till fus­kar­nas för­del. Där­för vill vi krist­de­mo­kra­ter gö­ra fle­ra för­änd­ring­ar så att rätt­vi­sa, lag och ord­ning får rå­da. Vi har nu fat­tat be­slut på vårt riksting om att dri­va frågan om öka­de be­fo­gen­he­ter för kon­trol­lan­ter­na.

Som det ser ut i dag får kon­trol­lan­ter­na in­te gri­pa, om­hän­der­ta el­ler hål­la kvar fuskå­ka­re. Re­se­nä­rer­na är in­te skyl­di­ga att vi­sa upp nå­got färd­be­vis ut­an kan väl­ja att läm­na for­do­net. Många fuskå­ka­re vet om det­ta och har satt det i sy­stem. De ska­par på det sät­tet myc­ket obe­hag­li­ga si­tu­a­tio­ner i tra­fik­mil­jön. De bil­jett­kon­trol­lan­ter som har auk­to­ri­se­rats av lands­ting­et bör där­för ha rätt att hål­la kvar den som har åkt fast i en bil­jett­kon­troll tills po­li­sen kom­mer till plat­sen om fuskå­ka­ren in­te vi­sar upp en gil­tig le­gi­ti­ma­tion.

Re­se­nä­rer bör ock­så va­ra skyl­di­ga att vi­sa upp färd­be­vis vid bil­jett­kon­troll. Dess­utom bor­de SL kun­na ta ut en hög av­gift ut­an be­gräns­ning, spe­ci­ellt för dem som åkt fast fle­ra gång­er. I dag finns näm­li­gen en be­gräns­ning i hur hög kon­troll­av­gif­ten får va­ra när nå­gon er­tap­pas vid en bil­jett­kon­troll. Visst kan vi al­la gö­ra miss­tag el­ler rå­ka ut för si­tu­a­tio­ner där vi sak­nar en gil­tig bil­jett, så det är rim­ligt att bö­ter­na in­te ska va­ra hur höga som helst. Men när nå­gon åker fast för and­ra, tred­je el­ler ti­on­de gång­en är det li­ka rim­ligt att ta bort be­gräns­ning­en.

Det ska va­ra tryggt att re­sa kol­lek­tivt. Vi kan in­te lå­ta reg­ler­na stå i vägen för att män­ni­skor ska gö­ra rätt för sig. För att tåg, spår­vag­nar, bus­sar och bå­tar ska va­ra tryg­ga och i bäs­ta möj­li­ga skick be­hö­ver vi änd­ra lag­stift­ning en. Det är dags att ge kon­trol­lan­ter­na rim­li­ga be­fo­gen­he­ter. Re­ge­ring­en bör läg­ga fram ett för­slag så snart som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.