Man kän­ner sig oer­hört be­dra­gen

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Mi­chael Mar­tin med fa­milj Bränn­ugns­sti­gen 30

Vi är väl­digt upp­rör­da över att det­ta be­slut helt och hål­let har gått för­bi vå­ran vet­skap! In­for­ma­tion har en­dast gått ut i brev­lå­dan till en en­da bo­en­de som tur­ligt nog tog upp det­ta i vå­ran ge­men­sam­ma Fa­ce­book­grupp.

Var­för har in­te in­for­ma­tion om det­ta gått ut till samt­li­ga bo­en­den på ga­tan?

Det som ock­så upp­rör är det fak­tum att vi in­te har fått in­for­ma­tion om hur vi kan el­ler att vi har möj­lig­het att på­ver­ka be­slu­tet som det ver­kar för­rän dis­kus­sio­nen har dykt upp via Fa­ce­book där man ta­git del av län­kar.

Det ger ing­et stort för­tro­en­de för vå­ra po­li­ti­ker när man får all den­na vet­skap via om­vä­gar. Man kän­ner sig oer­hört be­dra­gen! Att ge­nom­fö­ra ett så­dant be­slut ut­an att ta upp pro­jek­tet till dis­kus­sion med bo­en­den i när­om­rå­det är ett rent övertramp. Vi vill helt en­kelt in­te ha en re­tur­park/ åter­vin­nings­cen­tral så nä­ra vå­rat om­rå­de. Det­ta då det mesta­dels bor barn i vå­rat och i när­om­rå­den, plus att vi har barn som ut­ö­var di­ver­se ak­ti­vi­te­ter i Eke­by och Ham­mar­back­sko­lan. Ska vå­ra barn då gå ge­nom he­la Tek­nik­vä­gen och pas­se­ra den här an­lägg­ning­en för att kom­ma till sko­lan? Om man dis­ku­te­rar sä­ker­he­ten när bo­stä­der­na skul­le byg­gas, var­för har man in­te sätt till sä­ker­he­ten ut­i­från det­ta per­spek­tiv?

Fram­förallt då Sö­rab kom­mer be­räk­na att cir­ka 300 bi­lar per dag kom­mer fär­das till och från an­lägg­ning­en. 300 per dag! En­ligt in­for­ma­tion som gått ut via tid­ning­en har dess­utom Sö­rab åta­git sig ”an­sva­ret” att se över öp­pet­ti­der­na för att be­mö­ta even­tu­ellt stör­nings­o­ljud. Hur många bi­lar blir det då per tim­me!? Ne­dan punk­ter sam­man­fat­tar vå­ra ar­gu­ment för att över­kla­ga be­slu­tet att ge­nom­fö­ra an­läg­gan­det av returparken på In­du­stri­vä­gen.

Ökad tra­fik på en tät gång­väg till och från 2 sko­lor med för­sko­lor i an­slut­ning.

Ökad sä­ker­hets­risk med tan­ke på den öka­de tra­fi­ken i per­spek­tiv för gå­en­den och cykli­ser till och från sko­la och cent­rum. Ökad bul­ler­ni­vå. Öka­de av­gas­ut­släpp ge­nom den kraf- tigt öka­de tra­fi­ken Om­rå­dets de­talj­plan kan in­te god­kän­na den­na typ av in­du­stri då man ska ta hän­syn till bland an­nat sund­het och trev­nad.

En re­tur­park av den­na stor­lek bi­drar till stör­re ut­släpp, mer bul­ler och ökad tra­fi­ke­ring vil­ket in­te fal­ler in­om des­sa vill­kor. Att returparken är pro­vi­so­risk hjäl­per in­te när det hand­lar om fem år och många av oss har tan­kar på att säl­ja vå­ra fas­tig­he­ter in­om en så­dan års­plan. Att då ha en re­tur­park bred­vid vå­ra bo­stä­der gör det svå­ra­re att kun­na säl­ja. Jag har en treå­ring och snart en ett-åring vil­ka jag kom­mer va­ra hem­ma med un­der stör­re de­len av 2018 och jag und­rar ba­ra… Hur skul­le ni kän­na om ni fick va­ra hem­ma med era barn och på and­ra si­dan vägen lig­ger en åter­vin­nings­cen­tral?

Jag blir väl­digt led­sen när jag lä­ser om det­ta och hur an­svars­löst det­ta be­slut är ta­get.

Att för­kla­ra det­ta ge­nom att det in­te finns nå­gon an­nan bätt­re läm­pad plats är ing­en god­tag­bar ur­säkt. Ut­ö­ka verk­sam­he­ten på Löt i stäl­let?

Jag hop­pas att vå­ra rös­ter blir hör­da och att al­la vå­ra syn­punk­ter verk­li­gen tas i be­akt­ning.

En re­tur­park av den­na stor­lek bi­drar till stör­re ut­släpp, mer bul­ler och ökad tra­fi­ke­ring.

PARKPLATS. Här är det tänkt att returparken ska lig­ga, på tom­ten mitte­mot fö­re­ta­get Pa­ra­gon, Tek­nik­vä­gen. 14 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.