Där­för trivs vi i Val­len­tu­na bätt­re än and­ra

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - He­ge Hell­ström

En un­der­sök­ning som pub­li­ce­ra­des för­ra vec­kan vi­sar att 96,2 pro­cent av Val­len­tu­na­bor­na är nöj­da med li­vet. Men är Val­len­tu­na verk­li­gen så bra att bo i? Val­len­tu­na Nyheter frå­gar fy­ra Val­len­tu­na­bor. En­ligt ny sta­tistik från läns­sty­rel­sen i Stock­holms ”Med­bor­gar­un­der­sök­ning­en” är Val­len­tu­na­bor­na nöj­dast i he­la lä­net. He­la 96,2 pro­cent sva­rar att de är nöj­da med li­vet.

Tä­by och Dan­de­rydsbor­na lig­ger nå­got ef­ter med 94,5 pro­cent, re­spek­ti­ve 93,9 pro­cent.

Jes­si­ca Ed­kvist, 18, stu­de­ran­de från Orms­ta, upp­skat­tar sär­skilt häst­li­vet här.

– Jag tyc­ker om Val­len­tu­na, jag är en ridtjej. Jag har häst och det pas­sar per­fekt att bo i Sve­ri­ges häst­tä­tas­te kom­mun. Men jag ha­de gär­na bott nä­ra ett stort cent­rum. Som Åkers­ber­ga cent­rum, det är stort och den kom­mu­nen är väl un­ge­fär li­ka stor som Val­len­tu­na? Men vi åker till Tä­by cent­rum, det är egent­li­gen in­te så långt, sä­ger Jes­si­ca.

Barn­vän­lig kom­mun

Många som bor i Val­len­tu­na har barn, och Mar­tin Pet­ters­son, 38, fors­ka­re på Erics­son, är ing­et un­dan­tag.

– Val­len­tu­na är bra, det är en bra pend­lar­kom­mun och nä­ra till naturen. Vi är ute och går en hel del och bar­nen är i sko­gen på si­na för­sko­lor, det är jät­te­bra. Och själv spring­er jag. Nå­got då­ligt med Val­len­tu­na? Nej, det är jät­te­bra, en bra kom­mun att ha barn i.

För Sus­sie Lars­son, 47, upp­hand­lings­spe­ci­a­list och hundupp­fö­da­re, är det bo på lan­det som gäl­ler.

– Det är lug­net som är bäst. Man får va­ra för sig själv. Jag var själv ton­å­ring i Rosla­gen och ha­ta­de det, men som vux­en vil­le jag ut igen. Jag job­bar över he­la Nor­den och det tar en halv­tim­me att ta bak­vä­gen till Ar­lan­da.

So­nen Li­nus, 9 år, har bå­de bu och bä att ge Val­len­tu­na:

– Det är myc­ket fri­het och kul att cyk­la med pann­lam­pa på kväl­len. Men det tar of­ta en stund att åka till kom­pi­sar.

Men un­der­sök­ning­en vi­sar även på en re­la­tivt stor otrygg­het. I Val­len­tu­na upp­ger 26,3 pro­cent att de un­der de se­nas­te 12 må­na­der­na känt sig otryg­ga i kom­mu­nen.

Många ung­do­mar

En som trivs i Val­len­tu­na men hål­ler med om att det är otryggt är Elin Wen­nersten, 18, stu­de­ran­de:

– Jag flyt­ta­de till Val­len­tu­na från Li­din­gö när jag var tio. Det var kul, för­ut var det stor­stad, nu var det mer lands­bygd. Det fanns bond­går­dar och jag red när jag var li­ten. Nack­del med Val­len­tu­na? Ja, det känns otryggt i cent­rum på kväl­lar­na, det är många ung­do­mar som häng­er över­allt.

Nå­got då­ligt med Val­len­tu­na? Nej, det är jät­te­bra, en bra kom­mun att ha barn i.

FOTO: HE­GE HELL­STRÖM

HEMKÄRA. Elin Wen­nersten, Eke­bydal, och Jes­si­ca Ed­kvist, Orms­ta. Li­nus Sah­lin och Sus­sie Lars­son som le­ker med si­na ir­länds­ka rö­da sett­rar. Mar­tin Pet­ters­son, 38, med på Ag­nes, 5 och Lud­vig, 14 må­na­der – al­la gil­lar dom sin till­va­ro i Val­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.