Fö­re­ta­gar­na fi­rar fre­dag med fin­frul­le

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - He­ge Hell­ström he­ge.hell­strom@di­rekt­press.se

Det kan va­ra en­samt att va­ra små­fö­re­ta­ga­re, så var­för in­te star­ta ett nät­verk? Sagt och gjort, sju ent­re­pre­nö­rer från Val­len­tu­na träf­fas nu en gång i må­na­den för att in­spi­re­ra och pep­pa varand­ra. Det är fre­dag mor­gon och sju fö­re­ta­ga­re har träf­fats för ”fre­dags­fru­kost”.

– Jag gil­lar när vägar öpp­nas, att ska­pa platt­for­mar, sä­ger Ka­ta­ri­na Vi­lén som tog ini­ti­a­ti­vet till ett nät­verk för egen­fö­re­ta­ga­re.

Till var­dags ger hon mas­sage och hål­ler väg­le­dan­de sam­tal och me­di­ta­tions­cirk­lar.

Per­son­ligt sam­man­hang

Mer­vi Kär­ki är hundpsy­ko­log och sä­ger att hon tror att det finns många en­sam­ma fö­re­ta­ga­re.

– Man mö­ter många kun­der, men ing­en att pra­ta fö­re­tag med.

– Ja, det finns hur många fö­re­tagscoacher som helst, men det är in­te det, jag vill ha ett per­son­ligt fö­re­tags­sam­man­hang, sä­ger Ka­ta­ri­na.

Mer­vi var ti­di­ga­re med i fö­re­tags­nät­verk i stan.

– Men det blev så oper­son­ligt, man byt­te vi­sit­kort och ming­la­de.

Mer­vi kan be­rät­ta om en stor ut­ma­ning hon va­rit med om ny­li­gen.

– De ring­de mig från SVT och vil­le att jag skul­le kom­ma in för di­rekt­sänd­ning där jag skul­le kom­men­te­ra Macrons hund. Och jag har fått job­ba med det här att vå­ga sy­nas och va­ra stolt. Till slut var jag med via Sky­pe.

Svårt att sy­nas

Ange­li­ca Sköl­delöv hål­ler på och ut­bil­dar sig till in­re­da­re, och kän­ner igen sig i att in­te vå­ga sy­nas.

– Jag har tänkt myc­ket på det där med mark­nads­fö­ring, att vå­ga.

– Du kan gö­ra som jag, bör­ja med att er­bju­da gra­tis tjäns­ter för att lä­ra mer. Men se­dan gäl­ler det att vå­ga ta be­talt, sä­ger Ka­ta­ri­na.

Vad grup­pen ger? ”In­spi­ra­tion”, sä­ger al­la.

De ring­de mig från SVT och vil­le att jag skul­le kom­ma in för di­rekt­sänd­ning där jag skul­le kom­men­te­ra Macrons hund.

DE­LAR MED SIG. Ange­li­ca Sköl­delöv, So­fia Hahn, Ka­ta­ri­na Vi­lén, Ma­ria Berglund och Mer­vi Kär­ki kol­lar in Instagram sto­ri­es.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.