CA­RO­LI­NE RINGSKOG FERRADANOLI OCH LIV STRÖMQUIST

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMS HELG -

I fy­ra år har Ca­ro­li­ne och Liv dis­ku­te­rat li­vet och kul­tu­ren med hu­mor och skär­pa i ”En varg sö­ker sin pod”. In­för de­ras live­pod på Ne­on­dä­mon frå­ga­de vi vil­ken stad som vin­ner i en fight: Stock­holm el­ler Mal­mö? Vem C: Tror av er Liv blir fak­tiskt. mest ner­vös av att live­pod­da? L: Ca­ro­li­ne kans­ke? När an­led­ning­en ni var rik­tigt att…? nä­ra att läg­ga ner pod­den, var C: Det har vi ald­rig va­rit. L: Hm, vi har nog ald­rig tänkt se­ri­öst ”nu läg­ger vi ner”? Så långe vi har nån sorts fi­nan­sie­ring kör vi på. Pod­den blev ju bok, ”Kä­ra Liv och Ca­ro­li­ne”, blir det fler lik­nan­de pro­jekt? C: Kans­ke.... Det var väl­digt kul. Öp­pen för för­slag. L: In­te just för till­fäl­let! Men det kans­ke kom­mer i fram­ti­den! Den gång­en du skic­ka­de till­ba­ka mat på en re­stau­rang, så var det för att…? C: Ma­ten var kall kans­ke? De­pri­me­ran­de med kal­la varm­rät­ter. L: Jag gör ALD­RIG det för jag är oer­hört low-main­te­nan­ce och tyc­ker all­tid synd om per­so­na­len. När var ni se­nast rik­tigt ful­la? C: Minns in­te. Sak­nar det. L: Det var fak­tiskt ef­ter att vi spe­lat in sista av­snit­tet av nya sä­song­en av ”Liv och Ho­ra­ce i Eu­ro­pa” och jag och tv-tea­met var på en pyt­te­li­ten bar på eng­els­ka lands­byg­den och jag tving­a­de bar­ten­dern att spe­la al­las fa­vo­rit Bob Dy­lan-lå­tar. Det var kul! Vad räd­dar ni först om hu­set bör­jar brin­na? C: Mitt barn. Min da­tor. L: Bar­nen! Låt som all­tid får er att dan­sa? C: Gung­ar till li­te till ”Re­gu­la­te”. L: ”My pre­ro­ga­ti­ve” med Brit­ney Spe­ars. En gång när ni kill­gis­sa­de för att in­te fram­stå som obil­da­de, så gäll­de det …? C: Vad är det? Att gis­sa? Vet in­te. Går ju näs­tan in­te ha ett sam­tal ut­an fan­ta­si o hy­po­te­tis­ka tan­kar. Men man vet ju ing­et, om nåt egent­li­gen, men med den at­ti­ty­den blir det ing­et nar­ra­tiv. I frågan ovan­för? L: Geo­gra­fi! Jag har otro­ligt då­lig koll på geo­gra­fi och kan typ in­te ett en­da svenskt land­skap el­ler var nå­gon svensk stad lig­ger, för­u­tom de all­ra störs­ta. Vil­ken stad vin­ner, Stock­holm el­ler Mal­mö? C: Stock­holm. Allt är li­te säm­re i Mal­mö. För­u­tom ma­ten. L: Jag gil­lar bå­da! Men bor helst i Mal­mö för det är nä­ra till allt, my­sigt, en­kelt, in­te så seg­re­ge­rat och en kul bland­ning av folk. Hur be­skri­ver ni Stock­holm för nå­gon som ald­rig va­rit här? C: Al­la är en­sam­ma och duk­ti­ga. L: Det är en mas­sa öar? Och folk som bor där är väl­digt in­tres­se­ra­de av bo­stads­pri­ser.

Ca­ro­li­ne Ringskog Fer­ra­da-No­li och Liv Strömquist spe­lar in live­pod med te­ma An­ti­ken – An­tigo­ne på Dra­ma­tens re­stau­rang Ne­on­dä­mon, 9 no­vem­ber, kl 18.00–19.00. Gra­tis in­trä­de!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.