Det här är ac­cep­te­rat pris

Vallentuna Nyheter - - HEMMA -

Fast- och ac­cep­te­rat pris in­för­des av mäk­lar­na själ­va för för att mins­ka glap­pet mel­lan det ut­an­non­se­ra­de och slut­gil­ti­ga pri­set.

Tan­ken var att slå hål på lock­pris­de­bat­ten och sät­ta en ge­men­sam bransch­stan­dard när bo­stads­mar­kan­den bör­ja­de åter­häm­ta sig ef­ter den se­nas­te fi­nan­s­kri­sen.

Det he­la skro­ta­des se­na­re då den vi­sa­de sig va­ra verk­nings­lös. I stäl­let har bran­schen till följd av de se­nas­te årens pris­ra­ce tilläm­pat ut­gångs­pris och bud­giv­ning igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.