”Sve­ket från de vux­na i sko­lan är oför­låt­ligt’’

MÖRKA MIN­NEN. Nu krä­ver Jes­si­ca för­änd­ring

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Hel­le Ki­ker­puu He­ge Hell­ström nor­rort@di­rekt­press.se

Jes­si­ca John­son, po­lit­ker i Val­len­tu­na, minns hän­del­ser med sex­u­el­la över­grepp un­der sin skol­gång. Nu vill hon se kraft­tag för att få fler att upp­märk­sam­ma kränk­ning­ar i sko­lan.

Sju år gam­mal på Eke­by­sko­lan. Jes­si­ca John­son tryck­tes in på to­a­let­ten av jämn­å­ri­ga poj­kar. Frö­ken gjor­de ingen­ting. Nu vill Jes­si­ca John­son se ett stör­re fo­kus på sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er re­dan på lä­rar­ut­bild­ning­en. Men vad sker det för ar­be­te i dag för att få bort kränk­ning­ar­na på Val­len­tu­nas sko­lor?

Till slut kom min frö­ken, men li­ka snabbt gick hon där­i­från och läm­na­de mig en­sam med poj­kar­na. Det blev helt tyst ute i kor­ri­do­ren

När Jes­si­ca John­son, ord­fö­ran­de för Li­be­ra­ler­na i Val­len­tu­na, var sju år och gick i förs­ta klass på Eke­by­sko­lan blev hon för förs­ta gång­en utsatt för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. Två poj­kar från pa­ral­lell­klas­sen tryck­te in hen­ne på to­a­let­ten och be­ord­ra­de hen­ne att läg­ga sig på gol­vet så att de kun­de ’ knul­la’ hen­ne, var­på de blot­ta­de si­na köns­or­gan. Jes­si­ca blev skräck­sla­gen och skrek på hjälp och för­sök­te ta sig ut.

– Till slut kom min frö­ken, men li­ka snabbt gick hon där­i­från och läm­na­de mig en­sam med poj­kar­na. Det blev helt tyst ute i kor­ri­do­ren, sä­ger Jes­si­ca.

Till slut lyc­ka­des hon ta sig ut och sprang in till klass­rum­met där frö­kens lek­tion på­gick pre­cis som van­ligt. Ing­en låt­sa­des om någon­ting. För­bluf­fad rod­na­de Jes­si­ca av skam och sat­te sig i bän­ken. Hon för­stod ingen­ting, var­för hjälp­te in­te frö­ken hen­ne?

– Det ab­so­lut värs­ta var vux­ensve­ket. Jag är fort­fa­ran­de arg över hän­del­sen – det är oför­låt­ligt, sä­ger Jes­si­ca.

Tra­kas­se­ri­er van­li­ga

Un­der hash­ta­gen # Me­Too be­rät­tar kvin­nor över he­la värl­den om sex­u­el­la över- grepp och tra­kas­se­ri­er och histo­ri­er­na är många.

En­ligt oli­ka svens­ka un­der­sök­ning­ar är sko­lan en av de van­li­gas­te plat­ser­na där barn blir sex­u­ellt tra­kas­se­ra­de. Och allt­fler histo­ri­er om tra­kas­se­ri­er från skol­värl­den rap­por­te­ras i me­dia. Där­för vill Jes­scia se en na­tio­nell sats­ning för att rå på pro­ble­met.

– Jag kon­tak­ta­de riks­dags­le­da­mo­ten Christi­na Ör­ne­bjär (L) som tog med mi­na för­slag i årets sto­ra barn­rätts­mo­tion som snart ska upp i Riks­da­gen, sä­ger Jes­si­ca.

In­slag i lä­rar­ut­bild­ning

Hen­nes för­slag är att det ska va­ra ob­li­ga­to­riskt i lä­rar­ut­bild­ning­en att ut­bil­das i sex och sam­lev­nad med fo­kus på sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och at­ti­ty­der; hur man upp­täc­ker det i skol­värl­den, stär­ker bar­nen i sin egen kropps­li­ga in­tegri­tet och hur man ska ta ären­det vi­da­re.

Dess­utom bor­de an­nan skol­per­so­nal som kom­mer i kon­takt med barn få en lik­nan­de ut­bild­ning.

– Det kom­mer in­te ba­ra att stär­ka bar­nens fy­sis­ka in­tegri­tet, ut­an även unga tje­jers psy­kis­ka häl­sa om lä­ra­re kan age­ra på rätt sätt. Stu­di­er vi­sar sam­band mel­lan psy­kisk ohäl­sa bland unga tje­jer och sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och över­grepp, sä­ger Jes­si­ca.

FOTO: HEL­LE KI­KER­PUU

UTSATTHET. Med eg­na er­fa­ren­he­ter av att va­ra utsatt för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er un­der skol­ti­den arbetar nu Jes­si­ca John­son för att lä­rar­ut­bild­ning­en ska få en bätt­re fo­kus på pro­ble­ma­ti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.