Fö­re­ta­get som hål­ler hö­nor­na om ryg­gen

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Hel­le Ki­ker­puu

Un­der par­nings­ak­ten kan tup­pens klor sprät­ta upp sto­ra sår på hö­nans rygg och si­dor, om det går rik­tigt il­la. Ma­ri­el­le Jans­son är Val­len­tu­na­bon som de­sig­nar, syr och säl­jer rygg­skydd åt höns. Hö­nan är helt kal på ryg­gen. Fjäd­rar­na har bok­stav­ligt ta­lat ri­vits av när tup­pen och hö­nan pa­rat sig och tup­pens klor ri­vit hö­nan. Därav kan det ibland be­hö­vas rygg­skydd, el­ler höns­sa­del som det ibland kal­las.

– Det ser ba­ra ut som en sa­del ibland när man har si­do­skydd, men det är till för att skyd­da hö­nan och lå­ta ska­da­de hö­nor få chans att lä­ka, sä­ger Val­len­tu­na­bon Ma­ri­el­le Jans­son som till­ver­kar och säl­jer rygg­skydd via sitt fö­re­tag SweetStuffDe­sign.

Po­pu­lärt i USA

Det he­la bör­ja­de med att hon själv skaf­fa­de hö­nor och läs­te på om sköt­sel och gick med i oli­ka höns­grup­per. Hon hör­de om rygg­skyd­den, som är po­pu­lä­ra i USA, och be­stäm­de sig för att till­ver­ka eg­na i oli­ka ma­te­ri­al, de­sign och stor­le­kar:

– Jag ska­pa­de mitt fö­re­tag för tre år se­dan i och med att jag tryc­ker upp och ska­par egen­de­sig­na­de ty­ger – och så även rygg­skydd för hö­nor.

Ef­ter att ha skapt en Fa­ce­book­si­da och webb bör­ja­de hon säl­ja li­te på egen hand, men nu har hon re­dan två åter­för­säl­jer som säl­jer rygg­skyd­den: Hög­ber­ga och Lant­bu­ti­ken.

– Vad jag vet är jag den en­da till­ver­ka­ren av rygg­skydd som har åter­för­säl­ja­re och jag blev väl­digt stolt, men för­vå­nad, när de hör­de av sig och vil­le säl­ja dem, sä­ger Ma­ri­el­le.

Till var­je rygg­skydd skic­kar hon med in­for­ma­tion om pass­form, an­vänd­ning och ju­ste­ring. Pri­ser­na va­ri­e­rar från 40 kro­nor upp till hund­ra­lap­pen.

FOTO: HEL­LE KI­KER­PUU

RYGGAR TILL­BA­KA. Rygg­skyd­den som skyd­dar höns så att de kan lä­ka or­dent­ligt ef­ter att tup­pen ri­vit dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.