Gräns­lö­sa kvin­nor i film där allt ska med

”Kvin­nor­nas ka­rak­tär dri­ver histo­ri­en fram­åt”

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Text: Eli­nor Kar­lin | Foto: Sacha­ri­as Källdén

Tra­si­ga fa­mil­je­re­la­tio­ner som lap­pas ihop, char­ter­fyl­la och dis­kus­sio­ner om liv och död. ”All in­clu­si­ve” är en fil­men som Su­zan­ne Reu­ter, Jen­nie Silfver­h­jelm och Liv Mjö­nes läng­tat ef­ter att gö­ra.

To­ve (Liv Mjö­nes) sti­ger om­bord på flyg­pla­net, sist av al­la. I fam­nen hål­ler hon en gul Ikea-kas­se med all sitt ba­gage. Mam­ma Ing­er (Su­zan­ne Reu­ter) sit­ter med tom­ma ögon och halvöp­pen mun och knap­rar pil­ler.

– Trev­ligt att du kun­de kom­ma, sä­ger sys­tern Malin ( Jen­nie Silfver­h­jelm) beskt.

Så ge­stal­tas den tra­si­ga fa­mil­jen i hös­tens nya svens­ka hu­mor­film ”All in­clu­si­ve” i re­gi av Ka­rin Fah­lén. Pap­pan har läm­nat Ing­er för en an­nan. Nu täv­lar dött­rar­na om vem som bäst kan trös­ta mo­dern. Men att To­ve väl­jer att be­ta­la en man för att flir­ta med Ing­er får job­bi­ga kon­se­kven­ser.

– Det här ska va­ra ett lyckopiller i höst­mörk­ret, sä­ger Jen­nie Silv­fer­h­jelm.

Rol­lis­tan fylls av Stock­holms­föd­da kvin­nor, och hand­ling­en sam­las kring fa­mil­je­re­la­tio­nen som bit för bit lap­pas ihop. Kär­lek­s­te­mat är centralt men är ing­et som tar ener­gi. De tre hu­vud­rolls­in­ne­ha­var­na be­rät­tar al­la att det här är en film som de läng­tat ef­ter att gö­ra.

– Fa­mil­jen är en väl­digt in­tres­sant skå­de­plats för den här ty­pen av re­la­tio­ner, sä­ger Liv Mjö­nes, vil­ket kol­le­gor­na hål­ler med om. Jen­nie Silfver­h­jelm fort­sät­ter på spå­ret:

– Hand­ling­en är egent­li­gen se­kun­där, det är kvin­nor­na och de­ras ka­rak­tär som dri­ver histo­ri­en fram­åt, sä­ger hon.

Hu­vud­ka­rak­tä­rer­na i fil­men, de tre kvin­nor­na, präglas av ett tungt sin­ne och varsi­na per­son­li­ga pro­blem. To­ve är den stru­li­ga lil­la­sys­tern som ing­en läng­re or­kar hop­pas på. Malin är den duk­ti­ga flic­kan som drunk­nar i sin egen präk­tig­het. Ing­er är den slag­na hem­ma­frun som plöts­ligt står in­för en fram­tid hon ald­rig ha­de för­vän­tat sig. Män­ni­skor på bot­ten i sitt liv är språng­brä- dan ut i hu­morn, det är de al­la rö­ran­de över­ens om.

– Det blir ju in­te ro­ligt an­nars. Det bäs­ta som finns är att spe­la pre­ten­tiö­sa män­ni­skor som tar sig själv på för stort an­svar, sä­ger Su­zan­ne Reu­ter.

Fil­men mark­nads­förs som en film där kvin­nor för grän­sö­ver­skri­dan­de sa­ker ut­an att be om ur­säkt. På skär­men syns kvin­nor­na när de su­per sig stup­ful­la, de blot­tar sig för fa­mil­je­fa­dern i grann­rum­met och med sten­höga knar­ka­de blic­kar dis­ku­te­rar de liv och död med en ti­o­å­ring mel­lan sig.

– Det är väl­digt ro­ligt att få spe­la Malin, som är så natt­svart som hon är. Hon har ju helt för­lo­rat sig själv, men hon kom­mer ut i nå­got som än­då är när­ma­re sig själv, sä­ger Jen­nie Silfver­h­jelm.

De menar al­la att det mest är en slump att det är kvin­nor som dri­vit pro­duk­tio­nen av fil­men. Men re­gis­sö­ren Ka­rin Fah­lén har in­te lå­tit chan­sen gli­da un­dan.

– Ur al­la möj­li­ga syn­vinklar har vi be­va­kat det kvinn­li­ga per­spek­ti­vet, det är vik­tigt att al­la mi­no­ri­te­ter syn­lig­görs på film, även kvin­nor, sä­ger hon med ett skratt.

Fil­men är en re­ma­ke på den dans­ka fil­men med sam­ma namn från 2014. Grund­ma­nu­set är det­sam­ma, men en­ligt Ka­rin Fah­lén är det här en helt ny film. Som ex­em­pel tar hon An­to­nio (Go­ran Bog­dan), de­ras man­li­ge hu­vud­ka­rak­tär som lyc­kas vin­na mam­ma Ingrids hjär­ta ef­ter den förs­ta dej­ten.

– Det har va­rit fan­tas­tiskt att job­ba mer tre kvinn­li­ga hu­vud­rol­ler men i och med det har vi ock­så stött på en om­vänd pro­ble­ma­tik ef­tersom vår en­da man­li­ga hu­vud­roll har bli­vit en aning ob­jek­ti­fi­e­rad. Det har vi skrat­tat åt till­sam­mans.

Ur al­la möj­li­ga syn­vinklar har vi be­va­kat det kvinn­li­ga per­spek­ti­vet, det är vik­tigt att al­la mi­no­ri­te­ter syn­lig­görs på film, även kvin­nor.

ALL IN­CLU­SI­VE. Re­gis­sö­ren Ka­rin Fah­lén med skå­de­spe­lar­na Su­zan­ne Reu­ter, Jen­nie Silfver­h­jelm och Liv Mjö­nes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.