Pappa döm­des för ofre­dan­de av dot­ter

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

En min­derå­rig flic­ka i Val­len­tu­na an­mäl­de sin pappa ef­ter att han ho­tat och knuf­fat hen­ne.

Ofre­dan­det sked­de en kväll när flic­kan bli­vit bju­den på fest. In­te för­rän hon be­rät­ta­de att det var en ”tjej­k­väll” fick hon gå dit. Ef­tersom det även skul­le va­ra kil­lar med på fes­ten upp­gav hon att fes­ten skul­le äga rum på en an­nan adress.

Men för­äld­rar­na åk­te till den fel­ak­tigt upp­giv­na adres­sen, där ing­en öpp­na­de dör­ren. Pap­pan kräv­de att dot­tern skul­le mö­ta dem på den fel­ak­ti­ga adres­sen och se­dan gå till den verk­li­ga adres­sen för fes­ten.

Se­dan ställ­de sig flic­kan och en av hen­nes kom­pi­sar fram­för yt­ter­dör­ren. Pap­pan var då väl­digt arg och knuf­fa­de sin dot­ter. Han gick se­dan in i hu­set. Där­ef­ter åk­te dot­tern hem med pap­pan.

I för­hör be­rät­tar dot­tern att det finns många reg­ler hon mås­te le­va ef­ter, men fa­dern för­ne­kar att han ska ha för­sökt att kon­trol­le­ra hen­ne.

Dom­sto­len dö­mer man­nen för ofre­dan­de till sam­hällsjtänst. Dot­tern har skyd­dad iden­ti­tet och bor på fa­mil­je­hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.