Så job­bar Val­len­tu­nas sko­lor mot kränk­ning­ar­na i dag

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Hel­le Ki­ker­puu He­ge Hell­ström

”Om en sko­la sä­ger att det in­te finns hos oss, då tror jag in­te på det”. Så sä­ger Esa Kou­ri, tf verk­sam­hets­chef för de kom­mu­na­la sko­lor­na, som här be­rät­tar hur man job­bar mot sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er.

I Val­len­tu­na kom­mun job­bar i dag al­la kom­mu­na­la sko­lor sys­te­ma­tiskt mot kränk­ning­ar som sker på grund av oli­ka dis­kri­mi­ne­rings­grun­der.

Det kan hand­la om kränk­ning på grund av et­nisk till­hö­rig­het liksom sex­u­el­la tra- kas­se­ri­er. Det be­rät­tar Esa Kou­ri, tf verk­sam­hets­chef för de kom­mu­na­la sko­lor­na.

– Ku­ra­to­rer har grupp­sam­tal med bar­nen. I läg­re års­kur­ser kan det hand­la om till ex­em­pel att vi­sa re­spekt för varand­ra, och äld­re ele­ver kan man pra­ta till ex­em­pel sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er med, sä­ger Esa Kou­ri.

Ska ha noll­to­le­rans

Att ar­be­tet be­drivs sys­te­ma­tiskt in­ne­bär att sko­lor­na sät­ter upp mål och ska­par fö­re­byg­gan­de åt­gär­der. Det hand­lar ock­så om att sko­lor­na ska

De här vär­de­ring­ar­na fö­re­kom­mer även ut­an­för sko­lan, det kan till och med fö­re­kom­ma i hem­met.

ha noll­to­le­rans mot al­la ty­per av krän­kan­de ut­tryck.

– Var­je gång nå­gon sä­ger nå­got krän­kan­de rap­por­te­ras det till oss. Och jag ser att sko­lor­na job­bar med det­ta, de för­sö­ker le­va upp till noll­to­le­rans. Men det är klart att ibland slin­ker det för­bi. Om ing­en vux­en finns på plats.

Men när jag var ung och ut­sat­tes viss­te man in­te ens att man bor­de an­mä­la, tror du att ele­ver­na vet det i dag?

– Även vård­nads­ha­va­re och ele­ver ska kän­na till att vi har noll­to­le­rans och om man kän­ner sig kränkt ska man ta­la om för nå­gon vux­en på sko­lan. Men det in­te så sä­kert att det kom­mer till skolans kän­ne­dom. Den som ut­sätts kan va­ra rädd. Det finns myc­ket som på­går ut­an att vi vet om det. Om en sko­la sä­ger att det in­te finns hos oss, då tror jag in­te på det, sä­ger Esa Kou­ri.

Dju­pa­re fak­to­rer

Han menar att det är en sak att ar­be­ta sys­te­ma­tiskt mot sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. Men det hand­lar om dju­pa­re sa­ker än så.

– De här vär­de­ring­ar­na fö­re­kom­mer även ut­an­för sko­lan, det kan till och med fö­re­kom­ma i hem­met. Att kom­ma åt själ­va vär­de­ring­en som kränk­ning­en är ut­tryck för är ett väl­digt lång­sik­tigt ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.