Sjuk häst ha­de in­te fruk­ta­de kvar­kan

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - He­ge Hell­ström

En häst blev sjuk på Val­len­tu­na 4H. Ve­te­ri­nä­ren tog pro­ver och miss­tänk­te kvar­ka, men det var in­te den fruk­ta­de sjuk­do­men ut­an en sjuk­dom som kan lik­nas vid för­kyl­ning. För två vec­kor se­dan kom en ny häst till 4H-går­den i Val­len­tu­na och i mån­dags för­ra vec­kan märk­te per­so­na­len att den in­te måd­de hund­ra.

– Vi märk­te att den var sno­rig, ha­de hos­ta och fe­ber, och det är sym­tom för kvar­ka, sä­ger El­len Wi­ik, an­sva­rig på går­den.

Nu är häs­ten iso­le­rad, och den ska va­ra det tre vec­kor ef­ter det att sym­to­men för­svun­nit. Det är ba­ra per­so­nal som får ha kon­takt med den sju­ka häs­ten.

Många stall i när­he­ten har de­lat me­dia­upp­gif­ter om miss­tänkt kvar­ka på 4H. Häst­män­ni­skor blir oro­li­ga ef­tersom kvar­ka är en smitt­sam och all­var­lig sjuk­dom som kan ge böl­der och fe­ber och i värs­ta fall le­da till dö­den. Men pro­ver­na vi­sa­de att det in­te var kvar­ka, ut­an sjuk­do­men ”s. zooe­pi­de­micus”.

– Zooe­pi­de­micus är som en för­kyl­ning, och ing­et att få pa­nik över. Man iso­le­rar in­te går­den när det gäl­ler zooe­pi­de­micus, sä­ger läns­ve­te­ri­när So­nia Lo­pes.

Den ve­te­ri­när som un­der­sök­te den sju­ka häs­ten re­kom­men­de­rar in­te iso­le­ring av he­la stal­let, så går­den hål­ler öp­pet som van­ligt.

4H skri­ver på sin hem­si­da: ”Men vi ber vå­ra be­sö­ka­re att va­ra ex­tra no­ga med hand­hy­gi­en i sam­band med be­sök på går­den, samt att in­te bä­ra sam­ma klä­der i oli­ka stall ut­an att tvät­ta des­sa.”.

SNUVIG MULE. Det var in­te kvar­ka som drab­bat häs­ten på 4H, och går­den hål­ler öp­pet som van­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.