Sko­la gör suc­cé med di­sci­plin

Vallentuna Nyheter - - TEMA: UTBILDNING - Eli­na Lund­berg 073-600 69 11 eli­na.lund­berg@di­rekt­press.se

Tyd­li­ga reg­ler, be­straff­ning­ar, be­lö­ning­ar – och mam­ma och pappa får ve­ta allt. Disci­pli­nen hos In­ter­na­tio­nel­la Eng­els­ka sko­lan, som bland an­nat finns i Tä­by, gör suc­cé bland för­äld­rar­na och stor­vinst åt ägar­na. Skå­pen är fria från klot­ter. Var­ken tuggum­min el­ler snus­pril­lor sit­ter fast­klib­ba­de på bän­kar­na. To­a­let­ter­na luk­tar ren­gö­rings­me­del. Det springs och knuf­fas in­te i kor­ri­do­rer­na. Ing­en mu­sik då­nar ur hör­lu­rar.

Re­dan i en­trén till In­ter­na­tio­nel­la Eng­els­ka sko­lan i Älv­sjö väl­kom­nas ele­ver­na på mor­go­nen av per­so­nal som ser till att kep­sar tas av och mo­bil­te­le­fo­ner läggs i skå­pen.

I ett av klass­rum­men sit­ter ele­ver­na i 7A och har lä­rar­ledd histo­ri­e­lek­tion med Ms Dufwa. In­till klass­rums­dör­ren sit­ter ett la­mi­ne­rat A4 med skolans ord­nings­reg­ler.

Kvarsitt­ning och rap­port

Den som bry­ter mot reg­ler­na och får fle­ra var­ning­ar får kvarsitt­ning. Då får bar­nen skri­va el­ler ri­ta en se­rie om vad de har gjort fel och vad de lärt sig. Den ska sen vi­sas för och skri­vas un­der av för­äld­rar­na som får rap­por­ter om allt som hän­der in­nan­för skolans väg­gar, in­ty­gar rek­torn Rache­al-Ann Björk.

– Ele­ver­na vet att mam­ma och pappa all­tid får ve­ta och för­äld­rar­na vet att vi tar allt på all­var. Ele­ver­na ser ock­så att vi age­rar. Barn be­hö­ver en för­lå­tan­de mil­jö men de­ras hand­ling­ar mås­te ock­så föl­jas upp av sko­lan. Vi re­der ut hän­del­ser men sen går vi vi­da­re, sä­ger Rache­al-Ann Björk.

Stö­ran­de ele­ver skic­kas ut

Ele­ver som fle­ra gång­er stör lek­tio­ner åker ut och får gå ra­ka vägen till Mr Bar­zey, an­sva­rig för elev­häl­san. Det rap­por­te­ras ock­så hem. Hän­der det nå­got på sko­lan som lä­rar­na in­te ser står rek­torns dörr öp­pen för ele­ver som vill pra­ta.

– För mig hand­lar det om öm­se­si­dig re­spekt. Vi är som en fa­milj. Ele­ver­na vågar pra­ta med mig. Vi har reg­ler men vi för­kla­rar ock­så var­för vi har dem, sä­ger Rache­alAnn Björk.

För att upp­munt­ra ord­ning och re­da är sko­lan in­de­lad i ”houses”, som i Har­ry Pot­ter, för­kla­rar rek­torn. Var­je vå­ning i sko­lan är ett “house”, ele­ver­na själ­va an­sva­rar för att det är snyggt och stä­dat sitt plan. I slu­tet av var­je må­nad ut­ses ett vin­nan­de hus som får peng­ar som kan gå till nå­got gott el­ler en ak­ti­vi­tet.

Får bonuspo­äng

Hu­sen sam­lar ock­så bonuspo­äng ge­nom “go­da gär­ning­ar” som att sud­da tav­lan, hål­la upp dör­ren el­ler hjäl­pa nå­gon an­nan med läx­an. Vins­ten för det po­äng­star­kas­te hu­set är att ele­ver­na får öns­ka mat en dag.

Ele­ver får ock­så in­di­vi­du­el­la be­lö­ning­ar, så kal­la­de le­ar­ning awards, för pre­sta­tio­ner i sko­lan men ock­så för att de va­rit bra kom­pi­sar.

Ord­ning­en är Eng­els­ka skolans sig­num. Fri­sko­lan där ele­ver­na stäl­ler sig i ra­ka led in­nan lek­tio­ner­na har – för­u­tom en eng­elsk pro­fil – di­sci­plin som af­färsidé.

Su­get bland för­äld­rar ef­ter en sko­la med tyd­li­ga reg­ler är stort.

– Vi är tröt­ta på sko­lor ut­an reg­ler. Jag ap­plå­de­ra­de när jag fick hö­ra att bar­nen mås­te ta av kep­sen. Det hand­lar om re­spekt. Och en sko­la med ett mo­bil­för­bud är ett pa­ra­dis. Så fort di­sci­plin dis­ku­te­ras så be­skrivs det som nå­got ne­ga­tivt, att bar­nen trycks ner. Men för att bar­nen ska kun­na lä­ra sig krävs ord­ning och re­da, sä­ger Mo­ni­que Höglund.

UPPSTÄLLNING. Ele­ver­na i klass 7A i In­ter­na­tio­nel­la Eng­els­ka sko­lan ra­dar upp sig in­nan lek­tio­nen bör­jar. Här till­ta­las lä­ra­ren ”Mr, Mrs el­ler Ms”. Det är en av skolans ord­nings­reg­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.