Dan­te­mäs­san vill väg­le­da dig till rätt gym­na­si­e­val

Vallentuna Nyheter - - TEMA: UTBILDNING - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

Dan­te­mäs­san, Dan­de­ryds och Tä­bys gym­na­sie­sko­lors eg­na mäs­sa in­för gym­na­si­e­va­let, an­ord­na­des förs­ta gång­en 2010. Då star­ta­de den som en re­ak­tion på sto­ra gym­na­si­e­mäs­san i Älv­sjö. Lör­da­gen den 18 no­vem­ber är det dags igen.

Ti­di­ga­re år har Dan­te­mäs­san hål­lits i läk­tar­hu­set på Tä­by ga­lopp, men i år flyt­tar de in på Rac­ket­cen­ter i Tä­by.

Dan Gustafs­son, lä­ra­re på Vik­tor Ryd­berg gym­na­si­um, var med och star­ta­de upp Dan­te­mäs­san. Då ha­de gym­na­sie­sko­lor­na i Tä­by och Dan­de­ryd re­dan ett sam­ar­be­te vad gäll­de be­tyg­sätt­ning och be­döm­ning.

– Lä­rar­na träf­fa­des och tit­ta­de på om vi sät­ter be­tyg på li­ka sätt och så vi­da­re. Se­dan kom frå­gan upp om Älv­sjö­mäs­san, den sto­ra gym­na­si­e­mäs­san, sä­ger Dan Gustafs­son och tilläg­ger:

– Då var det någ­ra av rek­to­rer­na som reagerade på att det var så stort och så myc­ket jip­po över det, vi tyck­te att det var för myc­ket rock­mu­sik och att man stod och släng­de ut bro­schy­rer i hän­der på de små ni­or­na.

Där­för tänk­te sko­lor­na att de skul­le ha en egen mäs­sa, som var li­te mer ord­nad och som skul­le sät­ta det se­ri­ö­sa sam­ta­let i fo­kus, på en plats som är mer lät­till­gäng­lig för Dan­de­ryds- och Tä­by­bor­na.

Al­la lo­ka­la sko­lor med

Se­dan dess har al­la gym­na­sie­sko­lor­na i de två kom­mu­ner­na del­ta­git.

Dan Gustafs­son po­äng­te­rar att det är en bra möj­lig­het för ni­on­de­klas­sa­re som bor i om­rå­det.

– Det blir en bra ser­vice för dem. Of­ta är det de här sko­lor­na som är intressanta för dem, som lig­ger nä­ra ens bo­en­de. Då får man al­la gym­na­si­um på ett och sam­ma till­fäl­le, det är ef­fek­tivt att gå runt och pra­ta med dem som man väl­jer mel­lan, sä­ger han.

En­ligt Dan Gustafs­son är det i förs­ta hand ele­ver från Tä­by och Dan­de­ryd som kom­mer, men de får ock­så be­sö­ka­re från Ös­terå­ker och Val­len­tu­na.

– Vi har för­sökt mä­ta hur många be­sö­ka­re vi har, den är en stän­dig frå­ga. Men en ge­men­sam be­döm­ning är nå­gon­stans mel­lan 3 000 och 4 00 per­so­ner un­der lör­da­gen, det är väl­digt trångt ibland, sä­ger han.

Var­för är det vik­tigt att gå dit?

– För det förs­ta får man träf­fa ele­ver som går på sko­lan el­ler gått, man får pra­ta med dem och stäl­la frå­gor. Det finns även skol­per­so­nal, som lä­ra­re och skol­led­ning. Det är en väl­digt stor val­möj­lig­het, att al­la är sam­la­de, sä­ger Dan Gustafs­son.

Vi tyck­te att det var för myc­ket rock­mu­sik och att man stod och släng­de ut bro­schy­rer i hän­der på de små ni­or­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.