Tufft för sko­lor­na – risk för lärar­brist i he­la lä­net

Vallentuna Nyheter - - TEMA: UTBILDNING - Lot­ten Eng­bom

Det är tufft för fle­ra sko­lor i he­la Stock­holms län att re­kry­te­ra per­so­nal, nå­got som Åvas rek­tor Lil­le­mor Lars­son mär­ker av. En­ligt upp­gif­ter skul­le Åva gym­na­si­um ha hög om­sätt­ning på per­so­nal just nu, och att fle­ra lä­ra­re sagt upp sig. Men en­ligt rek­torn Lil­le­mor Lars­son så är det någ­ra en­sta­ka lä­ra­re det gäl­ler.

– Så här är det, det är en ökad rör­lig­het bland lä­ra­re ge­ne­rellt, det är en sam­hällst­rend och en tyd­lig trend i Stock­holms län, sä­ger hon.

– Vi har gjort ett an­tal ny­re­kry­te­ring­ar in­för det här läså­ret, men det har helt na­tur­li­ga för­kla­ring­ar. Vi har pen­sions­av­gång­ar, för­äld­ra­le­dig­he­ter och gör en ut­ök­ning på vårt sam­hälls­ve­ten­skaps­pro­gram. Det är den främs­ta or­sa­ken till ny­re­kry­te­ring­ar­na.

Lil­le­mor Lars­son be­rät­tar att en hand­full lä­ra­re bytt jobb, av oli­ka skäl som till ex­em­pel att man vill job­ba i an­nan skol­form, när­ma­re sitt hem el­ler få en hög­re lön.

– Det jag tyc­ker är vik­ti­gast i det här är att när vi an­non­se­rar ef­ter per­so­nal får vi kva­li­fi­ce­ra­de sö­kan­de till vå­ra tjäns­ter. Det är ett tec­ken på att Åva är en at­trak­tiv sko­la att ar­be­ta på och att ar­bets­mark­na­den för lä­ra­re är mer rör­lig än vad den va­rit ti­di­ga­re, sä­ger hon.

Så ni har in­te hög­re om­sätt­ning på per­so­nal nu än i vå­ras?

– Nej, det skul­le jag in­te sä­ga. Men bac­kar man någ­ra år bak­åt så är det en stör­re rör­lig­het nu. Vi går mot en lärar­brist, i he­la lä­net, och det gör att det finns många le­di­ga lä­rar­jobb att sö­ka för den som vill rö­ra på sig.

Är det svårt att loc­ka till sig lä­ra­re i Tä­by?

– Vi är en at­trak­tiv skol­kom­mun, även om vi in­te lig­ger i topp lö­ne­mäs­sigt. Jag tror att det be­ror på att vi i Tä­bys kom­mu­na­la sko­lor job­bar myc­ket med sko­l­ut­veck­ling och ger med­ar­be­ta­re sto­ra möj­lig­he­ter att ut­veck­las.

FOTO: MOSTPHOTOS

LÄRARBYTEN. Åva gym­na­si­um i tä­by har hög per­so­nal­om­sätt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.