Yim­by – tio år av bygg­pepp

Stads­vi­sio­nä­rer som hell­re ser ur­ba­na klus­ter med gång- och cy­kel­stråk än en platt stads­bild med bil­be­ro­en­de för­or­ter. Så be­skri­ver sig sig gäng­et bakom Yim­by. Nu fyl­ler or­ga­ni­sa­tio­nen tio år.

Vallentuna Nyheter - - HEMMA - Cla­rence Fren­ker

I ok­to­ber fi­ra­de Yim­by tio år. Nam­net står för ”Not in my backy­ard” och nät­ver­kets ut­gångs­punkt är att de hell­re vill byg­ga nytt än be­va­ra.

Un­der åren har de ta­git en allt stör­re plats i stads­bygg­nads­de­bat­ten och nu ser dem sig själ­va som en vik­tig röst i ut­form­ning­en av det fram­ti­da Stock­holm.

– Vi star­ta­de som en mot­vikt till Nim­by (Not in my backy­ard) som är be­va­ra­re. Vår vi­sion är en stad som ut­veck­las och väx­er på höj­den istäl­let för bred­den, sä­ger Oscar Frey­re, en av nät­ver­kets eldsjä­lar.

Till­sam­mans med Yim­by-ve­te­ra­ner­na Per Vret­hem tit­tar han nöjt ut över den på­gåen­de riv­ning­en av Slus­sen. Plat­sen har bli­vit sym­bo­lisk för den på­gåen­de stads­bygg­nads­kam­pen i Stock­holm.

– Vi vill ha en le­van­de stad. Det har Slus­sen hit­tills in­te va­rit, sä­ger Per Vret­hem och pe­kar på en ”Riv Slus­sen”-pin.

Or­ga­ni­sa­tio­nen har i dag cir­ka ti­o­tu­sen ak­ti­va med­lem­mar. Och till­ström­ning­en ökar sta­digt.

Oscar Frey­re är själv buss­chauf­för och konst­när till var­dags och gick med un­der en för­äld­ra­le­dig­het 2009. In­tres­set för stads­ar­ki­tek­tur väx­te fram un­der barn­vagnstu­rer­na och se­dan dess har han va­rit en­ga­ge­rad i de­bat­ten och även dri­vit en blogg om stads­ut­veck­ling.

– Många tror att vi är ett gäng nör­dar som vill byg­ga skyskra­por över he­la stan. Men så är det in­te. Vi som är med kom­mer från al­la ty­per av yr­ken och sam­hälls­klas­ser. Det vi har ge­men­samt är att vi är in­tres­se­ra­de av stads­bygg­nads­frå­gor, sä­ger han.

Frå­gor som en­ga­ge­rar

I so­ci­a­la me­di­er går de­bat­ter­na dag­li­gen var­ma om hur Stock­holm ska byg­gas. Fram­för allt på Fa­ce­book, som är Yim­by-fö­re­språ­kar­nas störs- ta fo­rum med en egen grupp om 7600 med­lem­mar. Där dis­ku­te­ras in­te ba­ra nya och fram­ti­da bygg­pla­ner – de har även bör­jat bi­dra med eg­na idéer.

Fle­ra stads­kär­nor i väst och sö­der i stäl­let för en i Ci­ty är en av frå­gor­na som drivs. Pre­cis som en Ös­ter­bro och en ny flyg­plats i Söd­ra Stock­holm.

– Det hand­lar om att ska­pa klus­ter med va­ri­a­tion och ut­nytt­ja bro­ar, för­tä­ta och att ha ett ut­byggt nö­jes­liv. Att ska­pa en 24-tim­mars stad, sä­ger Per Vret­hem, som till var­dags arbetar som ju­ri­disk kon­sult, mark­nads­fö­ra­re och över­sät­ta­re.

Tror på ökat in­fly­tan­de

Han gick själv med 2010 ef­ter att ha in­flu­e­rats av hur stads­bygg­nads­frå­gor dis­ku­te­ras och be­hand­las i Ne­der­län­der­na och på Nor­dir­land.

Se­dan dess är han en av Yim­bys eldsjä­lar. Han är över­ty­gad om att in­fly­tan­det från lik­nan­de ”stads­po­si­ti­va” grup­per kom­mer att bli allt stör­re i fram­ti­den.

– Det tror jag ab­so­lut. Vi mär­ker att po­li­ti­ker­na har bör­jat lyss­na mer och mer.

Många tror att vi är ett gäng nör­dar som vill byg­ga skyskra­por över he­la stan. Men så är det in­te.

FOTO: SACHA­RI­AS KÄLLDÉN

JUBILEUM, JA TACK. I tio år har Yim­by (Yes in my backy­ard) va­rit en del av stads­bygg­nads­de­bat­ten. Oscar Frey­re och Per Vret­hem är ve­te­ra­ner i or­ga­ni­sa­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.