Sos­sar­nas vurm för Kom­bo­hus är oför­svar­bar

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Sty­rel­sen för Mo­de­ra­ta Sam­lings­par­ti­et i Val­len­tu­na

Ef­ter de­bat­ten i kom­mun­full­mäk­ti­ge den 16 ok­to­ber an­ser vi att det be­hövs för­tyd­li­gan­de och klar­gö­ran­de.

Val­len­tu­na be­står i dag av 2,3 pro­cent hy­res­rät­ter, 35,6 pro­cent bo­stads­rät­ter och 62,1 pro­cent vil­lor. Val­len­tu­nas in­vå­na­re är nöj­dast i lan­det och 96.7 pro­cent är nöja med sitt bo­en­de en­ligt se­nas­te mät­ning­en från läns­sty­rel­sen.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na tar upp Sig­tu­na­hem som ett bra ex­em­pel att tit­ta på. De har byggt ”Kom­bo­hus Plus” som är 6-8 vå­nings­hus som in­ne­hål­ler 42 lä­gen­he­ter. Jer­ri Berg­ström (S) upp­ger att de har för av­sikt att byg­ga to­talt minst 2000 st lä­gen­he­ter un­der en tio års pe­ri­od via Ös­se­by­hus. I klar­text är det minst fem st åttavå­nings­hus per år. Val­len­tu­na kom­mer då om tio år att be­stå av minst 50 styc­ken åttavå­nings­hus, det är li­ka med ett halvt Rinkeby i storlek.

Lä­gen­he­ter­na i Sig­tu­na­hem mark­nads­förs som två rum med kök för 5 500 kro­nor. Jan­na Til­les (S) an­vän­der även det­ta som ett bra ex­em­pel. Vid förs­ta an­blic­ken ser det bra ut, det som in­te fram­kom­mer är att lä­gen­he­ten en­dast är 34 kvadrat­me­ter. 34 kvadrat­me­ter är in­te den förs­ta bil­den som kom­mer på nät­hin­na när två rum och kök nämns. Lä­gen­he­ten har där­med ett års­pris på 1 941 kro­nor per kvadrat­me­ter. En­ligt SCB sta­tistik för nybyggda hy­reslä­gen- he­ter från 2017 i Stor-Stock­holm lig­ger ge­nom­snitts­pri­set på 1 795 kro­nor per kvadrat­me­ter för pri­va­ta hy­resvär­dar. Hy­ror­na är där­med dy­ra­re i all­män­nyt­tans Sig­tu­na­hem än hos de pri­va­ta byg­gar­na.

Val­len­tu­na är an­slu­ten till Stock­holms bo­stads­kö där 556 000 per­so­ner kö­ar. He­la be­stån­det som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill byg­ga för ”Val­len­tu­nas unga och gam­la” kom­mer att ätas upp av be­fint­li­ga per­so­ner i kön ut­an att de kom­mer att gö­ras till­gäng­li­ga för Val­len­tu­nas be­fint­li­ga in­vå­na­re.

Vi ser in­te hur So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Val­len­tu­na skall kun­na få ihop det he­la med:

Antalet lä­gen­he­ter som skall byg­gas för att upp­fyl­la ut­fäs­tel­sen att de skall gå till Val­len­tu­nas unga och gam­la In­ve­ste­ring­en för byg­gan­det som Val­len­tu­nas nu­va­ran­de in­vå­na­re skall ga­ran­te­ra.

Mo­de­ra­ter­na i Val­len­tu­na ser in­te det­ta för­slag som ett se­ri­öst för­sök till att be­dri­va en an­svars­full po­li­tik ut­an en­dast tom­ma vallöf­ten ut­an nå­gon egent­lig nyt­ta för kom­mu­nens be­fint­li­ga in­vå­na­re. Vi i Mo­de­ra­ter­na an­ser att bäs­ta sät­tet att ”in­ve­ste­ra i hy­res­rät­ter” är att be­re­der möj­lig­het till pri­va­ta ak­tö­rer att byg­ga hy­res­rät­ter, bo­stads­rät­ter och vil­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.