Bygg ut, knip ihop, kläm in

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Stads­bon

Ibland är han rik­tigt bra, Gri­pen­stam, visst mås­te fler åka kol­lek­tivt. Det är ba­ra så. Visst tyc­ker jag ock­så bi­len är be­kväm ibland men in­ser att det ba­ra är att kni­pa ihop och kläm­ma in sig i bus­sen. Tun­nel­ba­nan ska ab­so­lut byg­gas ut till Tä­by cent­rum, en an­nan frå­ga är då hur Dan­de­rydsbor­na ska få plats på tå­gen! An­slut­ning till pen­del­tågs­sy­ste­met som det pra­ta­des om för någ­ra år se­dan (”Roslagspi­len”) ha­de gett ett ka­pa­ci­tets­starkt alternativ, men det kanske är tänkt att ”nya” Roslags­ba­nan ska för­läng­as in till Stock­holm Ci­ty?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.