T-ba­nan kom­mer bli ett ha­t­ob­jekt

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - För­ra vec­kan. Mat­te

Kan man in­te för­vän­ta sig att det blir träng­re på al­la sätt när folk flyt­tar till Stock­holm i en ald­rig si­nan­de ström? Tit­tar man på tra­fi­ken i dag på Es­sing­e­le­den så blir minsk­ning­en knappt märk­bar när för­bi­far­ten öpp­nar. Träng­seln i tun­nel­ba­nan kom­mer snart gö­ra så att fler tar and­ra vägar till och från sta­den. Kanske med bil ef­tersom an­nan lo­kal­tra­fik of­tast sak­nas. Tun­nel­ba­nan kom­mer att bli ett ha­t­ob­jekt snart om in­te in­flytt­ning­en hej­das. Nu är det ju stå­plats som gäl­ler även på sön­da­gar in­nan tå­gen ens har kom­mit i när­he­ten av stan. Blir det för trångt i t-ba­nan så tar folk helt en­kelt bi­len vis­sa sträc­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.