LÄ­RO­RIKT KAFÉ MED TUNG­AN RÄTT I MUN

På kafé­et i Kul­tur­hu­set fi­kar be­sö­kar­na ef­ter fär­dig­het i svens­ka språ­ket.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Text och foto: He­ge Hell­ström

Det är jät­te­job­bigt att in­te få ar­be­ta, så jag kom­mer hit var­je vec­ka för att trä­na på min svens­ka.

D et är tis­dags­ef­ter­mid­dag och dags för språk­kafé i Kul­tur­hu­set. Här finns kaf­fe, te och ka­kor – men fram­för allt finns här prat­sug­na från oli­ka håll i värl­den.

– Då så, i dag ska vi pra­ta om klä­der och kropps­de­lar, sä­ger bib­li­o­te­ka­ri­en An­na Fo­gel­berg som le­der språk­kafé­et.

Hon tar fram pap­per med bil­der på kroppen. Staffan, som är från Sve­ri­ge, tar på sig att för­kla­ra mer om hur bak­de­len kan be­näm­nas i Sve­ri­ge.

– Stjärt är det fi­nas­te, se­dan kan man sä­ga än­da, och så finns or­det rum­pa, för­kla­rar han.

Vis­sa ord sak­nas på teck­ning­en över kroppen, och del­ta­gar­na an­teck­nar fli­tigt or­den ”vad” och ”lår”.

Zi­ad, 52 år, från Irak tyc­ker att det är krång­ligt med fing­rar och tår:

– Var­för he­ter det ” stor” tå men ”lång” fing­er? Staffan går vi­da­re till ögats de­lar. – Här har vi ögon­lock, som ett lock som man stäng­er över ögat.

En av del­ta­gar­na, 29-åri­ga Kha­led från Irak har va­rit i Sve­ri­ge i fem år och han pra­tar myc­ket bra svens­ka. Han är ut­bil­dad apo­te­ka­re.

– Me­dan jag vän­tar på be­sked om jag får stan­na får jag in­te job­ba el­ler gå på SFI. Jag job­ba­de ett tag på apo­te­ket här men nu får jag in­te. Det är jät­te­job­bigt att in­te få ar­be­ta, så jag kom­mer hit var­je vec­ka för att trä­na på min svens­ka, sä­ger Kha­led.

För ho­nom är kafé­et ock­så en plats att träf­fa vän­ner som bor i sam­ma om­rå­de.

– Det är bra för den som in­te har en sko­la och vill kom­ma in i sam­häl­let.

Språk­kafé­et går vi­da­re, nu med klä­der.

– Det här är en blus, det här är en skjor­ta, den ena har kvin­nor, den and­ra har män, för­kla­rar An­na.

– Var­för är det skill­nad på man och kvin­na, frå­gar Kha­de­ja från Irak.

Krång­li­ga frå­gor

An­na har in­te nå­got rik­tigt bra svar, det har man ju in­te all­tid på språk­frå­gor. Och allt blir mer för­vir­ran­de när det vi­sar sig att en trö­ja, den kan bä­ras av bå­de man och kvin­na.

– Vad he­ter det här? Und­rar Zi­ad och pe­kar på kra­gen på sin piké­trö­ja.

An­na sva­rar att det är en kra­ge, och Zi­ad und­rar om det in­te finns ett ord som he­ter kra­ke.

– Jo, det gör det, det be­ty­der att det är synd om nå­gon, du kan så svå­ra ord, det är över­kurs Zi­ad, sva­rar An­na.

Zi­ad har va­rit i Sve­ri­ge i två år och dröm­men är att öpp­na guld­af­fär.

– Men det finns ing­en trygg­het i Sve­ri­ge, det är många rån. Här har vi in­te star­ka straff för rå­na­re.

Car­lo är 61 år och kom­mer från Ita­li­en. Han har bott i USA, och blan­dar svens­kan med eng­els­ka och då och då nå­gon ita­li­ensk fras.

– Jag kom hit för att min ex-fru var här­i­från. Och det är ett per­fekt land för skil­da! I Ita­li­en ger sta­ten lä­gen­he­ten till kvin­nan ef­ter skils­mäs­sa. Vad jag tyc­ker om svens­ka? Det är jät­tesvårt! Om det är nå­got vik­tigt bru­kar jag frå­ga om per­so­nen pra­tar eng­els­ka.

In­sats med gemenskap

En som tyc­ker att svens­ka är än­nu svå­ra­re än Car­lo är 54-åri­ga Ja­wad från Irak.

– Jag glöm­mer all­tid al­la ord. Jag för­sö­ker myc­ket men kan in­te. Just nu är jag skriv­sjuk, be­rät­tar Ja­wad.

Ja­wads lands­män hjäl­per till att över­sät­ta: ”Ja­wad har sex barn i Irak och han tän­ker all­tid på dem”.

79-åri­ga Staffan från Sve­ri­ge, pen­sio­ne­rad fors­ka­re, är på språk­kafé­et näs­tan var­je vec­ka.

– Man kän­ner att man gör en li­ten in­sats. Och så är det trev­ligt att träf­fa de här ty­per­na, sä­ger Staffan och ger Car­lo en skämt­sam knuff med arm­bå­gen.

FOTO: HE­GE HELL­STRÖM

FINGERVISNING. Staffan från Sve­ri­ge med Car­lo från Ita­li­en, Ibra­him från Eri­trea, Kha­de­ja från Irak och Zi­ad från Irak får sig fi­ka och språk­li­ga in­sik­ter till livs..

Att mö­tas över en kopp kaf­fe el­ler te ger bå­de språk­kun­ska­per och so­ci­al sam­va­ro. UT­BYTE. Pen­sio­ne­ra­de fors­ka­ren Staffan kom­mer till språk­kafé­et näs­tan var­je vec­ka för att de­la med sig av sitt språk till – och um­gås med – ita­li­e­na­ren Car­los och de and­ra del­ta­gar­na.

RUNDABORDSSAMTAL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.