TAN­JA LO­RENT­ZON

Vallentuna Nyheter - - STOCKHOLMS HELG -

Hon spe­lar en av hu­vud­rol­ler­na i Dra­ma­ten­upp­sätt­ning­en ”Swe­de Hol­low”, ba­se­rad på Ola Larsmos bok med sam­ma namn. Har det hänt att Tan­ja Lo­rent­zon ve­lat läm­na en på­gåen­de fö­re­ställ­ning?

Har det hänt att du ve­lat läm­na en på­gåen­de fö­re­ställ­ning?

– Ald­rig när jag har stått på scen, men som publik: ja. Väl­digt säl­lan, men någ­ra gång­er har jag känt mig som giss­lan ef­ter 10 min.

Vad stör du dig på ute på stan?

– Jag har spå­rat ur mot otrev­li­ga buss­chauf­fö­rer någ­ra gång­er fak­tiskt. Li­ka glad blir jag när jag träf­far dom trev­li­ga buss­chauf­fö­rer­na. De är som tur fler.

Drick­sar du? Om ja, hur myc­ket?

– All­tid. Men är all­tid osä­ker på vad som verk­li­gen gäl­ler, så det blir li­te hur som helst.

När var du se­nast rik­tigt full?

– Kom­mer in­te ihåg ...

Vad räd­dar du först om hu­set bör­jar brin­na?

– Le­van­de va­rel­ser.

Vad har du all­tid med i väs­kan/fic­kan när du går ut?

– Lam­por till cy­keln ef­tersom jag all­tid cyklar hem när det är sent på kväl­len.

Låt som all­tid får dig att dan­sa?

– ”Chai­ned to the Rythm” av Ka­te Per­ry. Vi har den som ”ta bort dis­ken” mu­sik. Min dot­ter sä­ger att jag ser ut som en Bum­bi­björn med kor­ta ben och krum rygg. Jag för­står in­te vad hon menar, kän­ner mig helt fri!

En gång när du kill­gis­sa­de för att in­te fram­stå som obil­dad, så gäll­de det …?

– Jag var tvung­en att goog­la or­det kill­gis­sa, men in­såg att jag ald­rig be­hövt kill­gis­sa, ef­tersom jag är så sjukt bil­dad och har svar på allt.

Hur be­skri­ver ni Stock­holm för nå­gon som ald­rig va­rit här?

– Den vack­ras­te sta­den i värl­den. En stad på öar är helt en­kelt oslag­bart.

Jag har ald­rig be­hövt kill­gis­sa, ef­tersom jag är så sjukt bil­dad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.