Tra­fik fun­kar in­te så, Reichen­berg

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - 08:a

”Men jag tror till ex­em­pel att när för­bi­fart Stock­holm är på plats då kom­mer det att le­da till en viss tra­fik­minsk­ning på E18. Det hand­lar om att sta­ten be­hö­ver ta ett stör­re an­svar för att lö­sa den si­tu­a­tio­nen ge­nom att byg­ga tra­fik­le­der som mild­ra iden­si­te­ten på E18. Då är för­bi­far­ten ett ex­em­pel.” (Olle Reichen­berg, kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Dan­de­ryd)

Det är in­te så tra­fik fun­ge­rar. För­bi­far­ten är kontra­pro­duk­tiv på pre­cis al­la sätt. Ut­bil­dar/in­for­me­rar sig verk­li­gen po­li­ti­ker så då­ligt?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.