Ef­ter lamp­stru­let: Nu kan fö­re­tag böt­fäl­las

Många ga­tu­lam­por har strej­kat un­der vin­tern och nu ho­tar kom­mu­nen det an­sva­ri­ga fö­re­ta­get med bö­ter. “Det har va­rit myc­ket pro­blem”, sä­ger ga­tu­och park­che­fen Jo­han Car­selind.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Ro­bin Hög­berg 073-020 73 91 ro­bin.hog­berg@di­rekt­press.se

Ga­tu­be­lys­ning­en har på si­na håll strej­kat i Val­len­tu­na he­la vin­tern. De åter­kom­man­de pro­ble­men har tving­at kom­mu­nen att ho­ta ent­re­pre­nö­ren med vi­ten och att hål­la in­ne fak­tu­ror.

Fle­ra gat­lam­por ur funk­tion längs Bäll­sta­vä­gen i Val­len­tu­na, helt ned­släckt be­lys­ning in­till ron­del­len vid Cent­rum­pas­sa­gen och tre av fy­ra släck­ta gat­lam­por på Gam­la Norr­täl­je­vä­gen i Brott­by är ba­ra någ­ra ex­em­pel där an­mäl­ning­ar om tra­sig ga­tu­be­lys­ning gjorts till kom­mu­nen den se­nas­te vec­kan.

Pro­ble­men är in­te kon­cen­tre­ra­de till nå­got spe­ci­fikt om­rå­de ut­an om­fat­tar he­la kom­mu­nen, be­rät­tar Jo­han Car­selind, ga­tu- och park­chef i Val­len­tu­na.

– Vi har haft pro­blem he­la vin­tern på grund av slä­pan­de un­der­håll från ent­re­pre­nö­ren (Bog­felts, red anmn). Det har av oli­ka an­led­ning­ar va­rit svårt att re­pa­re­ra be­lys­ning­en, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Det hand­lar ute­slu­tan­de om att lam­por­na va­rit ur funk­tion, vi har in­te så myc­ket ska­de­gö­rel­se på ga­tu­be­lys­ning­en i Val­len­tu­na.

Ovan­ligt många an­mä­ler

To­talt rör det sig om ett 100tal an­mäl­ning­ar om tra­sig be­lys­ning de se­nas­te tre må­na­der­na.

– Det är ovan­ligt myc­ket, så myc­ket har det in­te va­rit förr om åren, sä­ger Ken­net Holm, vägin­gen­jör på ga­tu­och par­kav­del­ning­en i Val­len­tu­na.

Kom­mu­nen har ho­tat med bå­de vi­ten och att hål­la in­ne be­tal­ning­ar till ent­re­pre­nö­ren, Bog­felts, som skö­ter be­lys­ning­en på upp­drag från kom­mu­nen.

– Vi har fått sät­ta krav för att det ska fun­ge­ra. Det har va­rit väl­digt myc­ket pro­blem, sä­ger Jo­han Car­selind.

En stor del av pro­ble­men be­ror på gam­la, ut­tjän­ta ar­ma­tu­rer där det är svårt att få tag på re­serv­de­lar, be­rät­tar Joakim Bog­felt, vd på Bog­felts.

– Det kan ta sex må­na­der att få fram ar­ma­tu­rer­na, vi får sät­ta upp till­fäl­li­ga ar­ma­tu­rer över­allt. Det är vår upp­gift att skö­ta det, men de me­del som kom­mu­nen till­satt är all­de­les för lå­ga och det sak­nas un­der­hålls­plan, sä­ger han.

Be­ror al­la an­mäl­ning­ar på det­ta?

– En myc­ket stor del. Men se­dan är väl ing­en fel­fri hel­ler, sä­ger Joakim Bog­felt.

Bog­felts bor­de ha känt till för­ut­sätt­ning­ar­na, me­nar Jo­han Car­selind.

– De har läm­nat lägst pris och ta­git över an­lägg­ning­en (kom­mu­nens ga­tu­be­lys­ning) i det skick den är. Då kan man in­te kom­ma se­na­re och sä­ga att man in­te fått för­ut­sätt­ning­ar att skö­ta det.

Har bytt ut hälf­ten

Fö­re­ta­get har se­dan den se­nas­te vec­kan hun­nit by­ta ut un­ge­fär hälf­ten av de tra­si­ga ar­ma­tu­rer­na.

– Vi kör på för fullt att by­ta ut de gam­la ar­ma­tu­rer­na tills kom­mu­nen be­stäm­mer vad de vill gö­ra lång­sik­tigt, sä­ger Joakim Bog­felt.

Tra­sig be­lys­ning kan an­mä­las via kom­mu­nens app In­fra­kon­troll.

FÖR MÖRKT. Många har kla­gat på­då­ligt upp­lys­ta vägar och gång­ba­nor un­der vin­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.