De vill byg­ga en fri­tids­gård i Frösun­da

Nu vill Frösun­da hem­bygds­för­e­ning­en byg­ga en fri­tids­gård i Frösun­da i sam­ar­be­te med Val­len­tu­na kom­mun. Mö­te vän­tar i mars.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Sa­ga Lin­dqvst sa­ga.lin­dqvist@di­rekt­press.se

I mars kom­mer förs­ta mö­tet om det even­tu­el­la sam­ar­be­tet mel­lan Frösun­da hem­bygds­för­e­ning och Val­len­tu­na kom­mun att ske. För­hopp­ning­ar­na är att en ny mö­tes­plats för barn och ung­do­mar ska ta form.

– Vi har ett po­li­tiskt an­svar i kom­mu­nen att mö­ta ung­do­mar mer än i ba­ra cen­tral­or­ten. Och nu kanske vi kom­mer att kun­na öpp­na en mö­tes­plats i Frösun­da, sä­ger Torsten ” Tum­men” Scott, en­hets­chef för ung­dom­sen­he­ten på Val­len­tu­na kom­mun. Han fort­sät­ter: – Men än så länge är ing­et klart. Vi ska ha det förs­ta mö­tet i mars, och ef­ter det får vi se vad som sker. Be­ho­vet är stort Torsten Tum­men Scott me­nar att Val­len­tu­na kom­mun är i ett be­hov ut­av fler mö­tes­plat­ser för ung­do­mar.

– Just nu har vi två går­dar. Men om man tän­ker Val­len­tu­na i stort så är det in­te en själv­klar­het för ung­do­mar som bor i till ex­em­pel Kårs­ta el­ler Frösun­da att ta sig till de cen­tra­la de­lar­na av Val­len­tu­na.

Vad kom­mer att hän­da nu?

– Jag kom­mer att träf­fa re­pre­sen­tan­ter för Frösun­da hem­bygds­för­e­ning för ett even­tu­ellt sam­ar­be­te. Vi ska se över hur vi kan hjäl­pa varand­ra. Jag vill hö­ra vad de tän­ker, och jag tän­ker be­rät­ta hur jag tän­ker och hur kom­mu­nen ser på sa­ken.

– Jag hop­pas på det här. Jag ser oer­hört myc­ket fram emot att träf­fa dem. Vi är på gång!

FOTO: UFFE LINDEBORG

BÄTT­RE KÄNSLA. Ung­doms­che­fen Torsten ”Tum­men” Scott (i mit­ten) för sam­tal om en fri­tids­gård i Frösun­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.