Fler brotts­ut­sat­ta i Stock­holms län

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Näs­tan 20 pro­cent av stock­hol­mar­na ut­sat­tes för nå­gon form av brott 2016, en ök­ning jäm­fört med ti­di­ga­re år. Det vi­sar den na­tio­nel­la trygg­hets­un­der­sök­ning som Brotts­före­byg­gan­de rå­det pre­sen­te­rar i vec­kan.

Rap­por­ten vi­sar bland an­nat att Stock­holms och Skå­nes län har störst an­del brotts­ut­sat­ta jäm­fört med ri­ket som hel­het.

– Stör­re stä­der har of­tast en hög­re an­del som bli­vit ut­sat­ta för brott ef­tersom det är en hög­re kon­cent­ra­tion av män­ni­skor. Ett mer om­fat­tan­de krog­liv gör till ex­em­pel att an­ta­let vålds­brott är fler, sä­ger Jo­han­na Vi­berg, ut­re­da­re på Brå.

Na­tio­nel­la trygg­hets­un­der­sök­ning­en byg­ger på in­ter­vju­er med ett slump­mäs­sigt ur­val av per­so­ner 1679 år bo­sat­ta i Sve­ri­ge. I Stock­holms län har 2 399 per­so­ner in­ter­vju­ats.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

EN FEMTEDEL. 20 pro­cent stock­hol­ma­re upp­ger att de ut­satts för brott år 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.