Idé för for­na po­lishu­set: krog och stu­dent­bo­en­de

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Ro­bin Hög­berg 073-020 73 91 ro­bin.hog­berg@di­rekt­press.se

Stu­dent­ly­or, äldre­bo­stä­der men ock­så re­stau­rang och fik. Det ser en bo­stads­byg­ga­re fram­för sig på tom­ten där det fö­re det­ta po­lishu­set i Val­len­tu­na låg. Men vad an­ser kom­mu­nen? Fas­tig­hets­bo­la­get Bosmyc­ket AB har läm­nat in ett ex­plo­a­te­rings­för­slag till Val­len­tu­na kom­mun för hur tom­ten där gam­la po­lishu­set lig­ger skul­le kun­na an­vän­das i fram­ti­den (kors­ning­en Al­lé­vä­genGär­des­vä­gen).

– Allt be­ror på vad vi skul­le få för bygg­lov, men vi tän­ker oss ett 50-tal en­he­ter to­talt, för­de­lat på un­ge­fär hälf­ten stu­dent­bo­stä­der och hälf­ten lä­gen­he­ter för äld­re. Då me­nar vi li­te fris­ka­re äld­re, ing­et re­gel­rätt vård­bo­en­de, sä­ger An­ders Da­ni­els­son, vd på Bosmyc­ket Fas­tig­het AB.

Bo­la­get vill även byg­ga en re­stau­rang, bå­de för de bo­en­de och för all­män­he­ten, i kom­bi­na­tion med en ka­fe­te­ria, samt gemensamma ut­rym­men för stu­di­er och för um­gänge.

– Ing­et är spi­kat än ut­an det­ta är en idéskiss över hur vi tän­ker oss, sä­ger An­ders Da­ni­els­son och tilläg­ger:

– Vi vill byg­ga det­ta, men om det se­dan blir vi el­ler nå­gon an­nan som dri­ver det he­la åter­står att se.

Roslags­ba­nan nä­ra

Be­ho­vet av stu­dent- och äldre­bo­stä­der är stort i Val­len­tu­na, me­nar An­ders Da­ni­els­son, och plat­sen är per­fekt en­ligt ho­nom.

– Roslags­ba­nan finns ju i när­he­ten och det är lätt att ta sig fram och till­ba­ka på väg till uni­ver­si­te­tet el­ler and­ra lä­ro­sä­ten. Se­dan har vi de äld­re, som of­ta vill bo centralt ef­tersom de kan ha svårt att gå, sä­ger han.

Sam­hälls­bygg­nads­för­valt­ning­en på Val­len­tu­na kom­mun har i en mejl­väx­ling med An­ders Da­ni­els­son skri­vit att av­sik­ten är att så snart som möj­ligt kom­ma ut med en öp­pen mark­för­frå­gan, och att det finns en möj­lig­het att det blir stu­dent­bo­stä­der på mar­ken.

Ska ta fram för­slag

I ett mailsvar sva­rar Ai­na Lars­son, plan­ar­ki­tek­ten på Val­len­tu­na kom­mun, om frå­gans sta­tus:

”Det som är be­slu­tat är att sam­hälls­bygg­nads­för­valt­ning­en har upp­dra­get att ta fram för­slag till mar­kan­vis­ning för tom­ten och just nu ut­reds for­mer­na för en så­dan mar­kan­vis­ning”.

”Ett pre­li­mi­närt mål är att ver­ka för ett håll­bart bo­stads­byg­gan­de som bi­drar till en va­ri­a­tion av bo­stä­der av­se­en­de stor­lek, ut­fö­ran­de och lä­ge och i ar­be­tet med mar­kan­vis­ning­en stu­de­ras om kom­mu­nen ska ha någ­ra sär­skil­da vill­kor.”

Just nu lig­ger Re­surs­cent­rum i lo­ka­ler­na. ”Barn och ung­doms­för­valt­ning­en ut­re­der för när­va­ran­de nya lo­ka­ler för den be­fint­li­ga verk­sam­he­ten på plat­sen” skri­ver Ai­na Lars­son.

FOTO: RO­BIN HÖG­BERG

BYG­GA NYTT. Här vill en bygg­her­re byg­ga cir­ka 25 stu­dent­bo­stä­der och 25 lä­gen­he­ter för äld­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.