PRO­ME­NAD FÅR VÄN­TA

Planen var en pro­me­nad­väg runt he­la Val­len­tu­na­sjön. I Tä­by byggs den re­dan, men in­te i Val­len­tu­na.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

Pro­me­nad­vä­gen runt Val­len­tu­na­sjön som pla­ne­rats se­dan länge har bör­jat byg­gas i Tä­by. Men i Val­len­tu­na drö­jer det.

I maj 2016 skrev vi för förs­ta gång­en om att Val­len­tu­na och Tä­by kom­mun ha­de pla­ner på att byg­ga en strand­pro­me­nad runt he­la Val­len­tu­na­sjön. Tä­by har nu på­bör­jat en del. Nu lig­ger en 1,2 kilo­me­ter lång väg klar vid strand­kan­ten av sjön.

Hen­ny Wen­del- Wal­lin som of­ta pro­me­ne­rar i om­rå­det är po­si­tiv till pro­jek­tet.

– Det är trev­ligt att kun­na gå vid vatt­net. Men det får in­te bli en för bred väg, då blir det cy­klis­ter och mo­pe­der där ock­så. Det är all­tid trev­ligt med skogs­käns­la, sä­ger hon.

Bör­ja­de 2016

Niklas Wenn­berg, pro­jekt­le­da­re på Tä­by kom­mun, be­rät­tar att kom­mu­nen bör­ja­de rö­ja re­dan 2016.

– Nu byg­ger vi en etapp som är un­ge­fär 1 200 me­ter lång. Den går från i höjd med Mel­lansjö sko­la och 1,2 kilo­me­ter sö­derut, sä­ger han.

Vägen slu­tar nu un­ge­fär där hag­mar­ken i när­he­ten av Såsta­holm bör­jar, där Tä­by kom­muns mark tar slut. Men planen är allt­så att fort­sät­ta runt sjön.

Planen finns kvar

I Val­len­tu­na kom­mun finns planen för en pro­me­nad­väg runt sjön fort­fa­ran­de kvar, även om de in­te kom­mit li­ka långt som Tä­by i ar­be­tet.

– Var­för det stan­nar upp nu är för att det är myc­ket pri­vat mark och na­tur­re­ser­vat. En gång- och cy­kel­väg vid Ut­ham­ra, Ting­val­la, är det en­da vi har pla­ne­rat in nu, sä­ger Jo­han Car­selind, ga­tu- och park­chef på kom­mu­nen.

– Men tan­ken är att man ska kun­na gå runt sjön, se­dan om det går att ge­nom­fö­ra el­ler ej får vi se. Nu går det att ta sig runt i li­te kring­e­likro­kar men in­te nå­gon rik­tig stig el­ler pro­me­nad­väg runt. Det vo­re ju fint om det fanns såklart.

I Tä­by Kyrk­by är planen att gång­vä­gen ska gå fram­för två vil­lor som har tom­ter ner mot sjön, men där kom­mu­nen äger mar­ken när­mast vatt­net.

Ric­kard Hag­man bor i en av de två fas­tig­he­ter­na. När han köp­te sitt hus 2016 fick han in­for­ma­tion om att det här var på gång. Där­e­mot tyc­ker han att det är märk­ligt att kom­mu­nen in­te kom­mu­ni­ce­rat med fas­tig­hets­ä­gar­na alls.

– Helt plöts­ligt såg vi ma­ski­ner där. Man har smu­git igång. Jag vet in­te ens om man har bygg­lov el­ler till­stånd, sä­ger Ric­kard Hag­man.

– Na­tur­ligt­vis ta­lar jag ur egen sak, för det på­ver­kar mig, mitt hem och mitt pri­vat­liv. Jag tyc­ker in­te om det här. Nu kom­mer vi ha en gång­väg mel­lan vår tomt och bryg­gan.

Men tan­ken är att man ska kun­na gå runt sjön, se­dan om det går att ge­nom­fö­ra el­ler ej får vi se.

FOTO: LOT­TEN ENG­BOM

PO­SI­TIV. Hen­ny Wen­del-Wal­lin som of­ta pro­me­ne­rar i om­rå­det är po­si­tiv till pro­jek­tet. Ne­dan­för Mel­lansjö sko­la har re­dan ar­be­tet med strand­pro­me­nad ta­git fart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.