Gay­pod­den fyl­ler år

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Sa­ga Lin­dqvist

Gay­pod­den har nyss fyllt ett år och vi har snac­kat med Val­len­tu­na­bon Alex­an­dra Malm­lund som är en av grun­dar­na till podcas­ten. Val­len­tu­na­bon Alex­an­dra Malm­lund, 17, och flick­vän­nen Ni­ke Swärd, 18, star­ta­de Gay­pod­den för un­ge­fär ett år se­dan.

– Det fanns lik­som inga svens­ka pod­dar om ho­mo­sex­u­a­li­tet och vi upp­lev­de att det in­te var så många les­bis­ka tje­jer i me­dia som tog plats. Det fanns ett tom­rum som vi vil­le fyl­la, så där­för star­ta­de vi pod­den, sä­ger Alex­an­dra Malm­lund.

I podcas­ten dis­ku­te­rar tje­jer­na om hur det är att le­va som ett gay­par, vil­ka svå­rig­he­ter som de mö­ter i var­da­gen och de bju­der även in gäs­ter ibland.

– Vi har till ex­em­pel dis­ku­te­rat hur det är att va­ra i ett om­kläd­nings­rum med and­ra tje­jer. Hon fort­sät­ter: – Jag och Ni­ke vill kun­na hål­la varand­ra i han­den ut­an att folk re­a­ge­rar och tyc­ker att det är kons­tigt.

Gay­pod­den har vi­sat sig hjäl­pa många män­ni­skor, det be­rät­tar Alex­an­dra Malm­lund.

– Det är väl­digt många unga som lyss­nar, och vi trod­de in­te att vi skul­le få så starkt ge­hör från just unga män­ni­skor. Fle­ra styc­ken har hört av sig och sagt att vi hjälpt dem enormt myc­ket. Och det känns jät­te­bra.

Alex­an­dra var 14 år när hon förs­ta gång­en be­rät­ta­de för nå­gon att hon var les­bisk.

– Jag gjor­de ing­en stor grej av det. Jag sa typ ”jag snac­kar med min tjej på in­ter­net som jag ska träf­fa nå­gon dag” och då för­stod mam­ma di­rekt. Det blev in­te värs­ta gre­jen. Och sen be­rät­ta­de mam­ma för släk­ten och så­där.

PODDARE. Alex­an­dra Malm­lund till­sam­mans med flick­vän­nen Ni­ke Swärd. Till­sam­mans pod­dar det om li­vet som gay.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.