Kon­ståk­nings­show – ex­plo­sivt kul

Kon­stå­kar­na i Val­len­tu­nas kon­ståk­nings­klubb har gjort en egen­pro­du­ce­rad show som går av sta­peln i mars. Med tan­ke på den tid de har lagt ned hop­pas de på full upp­slut­ning i ishal­len.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Ke­vin We­din Hege Hellström 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

I mit­ten av mars, näm­li­gen den 16: e och 17: e, spe­las ”Cir­kus on ice” i Val­len­tu­na ishall - en show ska­pad av åka­re i Val­len­tu­na kon­ståk­nings­klubb. En stor del av sho­wen har ar­be­tats fram se­dan i som­ras då klub­bens åka­re Cor­ne­lia Nils­son och Elin Matts­son ha­de det som ett sommarjobb un­der två vec­kor.

Ed Fon­tes är ord­fö­ran­de i Val­len­tu­na kon­ståk­nings­klubb och ser fram emot att se sho­wen fär­dig i sin hel­het.

– Det som jag tyc­ker kom­mer va­ra jäd­rigt häf­tigt med sho­wen är att det är väl­digt sug­gestivt och ar­tis­tiskt, men sam­ti­digt väl­digt ex­plo­sivt och at­le­tiskt. Det är en kom­bi­na­tion mel­lan att det är vac­kert este­tiskt och sam­ti­digt är det ben­musk­ler, arm­musk­ler och figh­ting, sä­ger han och fort­sät­ter:

– De har gjort sho­wen helt själ­va, vi ger dem is­tid och re­sur­ser, men num­mer och mu­sik sät­ter de ihop själ­va.

Kon­ståk­ning är tra­di­tio­nellt en sport man ut­ö­var en­sam el­ler i duo, där­för blir det här ex­tra ro­ligt tyc­ker de med­ver­kan­de.

– Det ro­li­gas­te är att få gö­ra he­la det här till­sam­mans, ef­tersom van­ligt­vis så täv­lar vi al­la en­skilt, sä­ger 14-åri­ga So­fia Pe­ters­son.

Ed Fon­tes be­skri­ver sho­wen som Mou­lin Rou­ge-in­spi­re­rad och att publi­ken kom­mer få upp­le­va myc­ket fart.

– Vi har lagt ned väl­digt myc­ket tid på det här, på all dans och show. Vi läg­ger ju ned tid på det här för att få det bra, så att folk ska få ta del av det som vi käm­par för och äls­kar, sä­ger 17-åri­ga Eva Gauf­fin.

Det som jag tyc­ker kom­mer va­ra jäd­rigt häf­tigt med sho­wen är att det är väl­digt sug­gestivt och ar­tis­tiskt.

FOTO: HEGE HELLSTRÖM

SKRIDSKOÅKARE. Från väns­ter: Elin Lind­gren, 18 år, So­fia Pet­ters­son, 14, Filip­pa Alm­ström, 16, Eva Gauf­fin, 17 och Mi­ca Bür­ger, 15.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.