Bygg­boom vän­tar – 9 000 nya bo­stä­der

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Lotten Engbom 073-600 69 39 lotten.engbom@di­rekt­press.se

En­ligt en bo­stads­pro­gnos är Val­len­tu­na kom­muns mål att byg­ga 9 000 nya bo­stä­der fram till 2040. Det är en ök­ning av an­ta­let bo­stä­der med hiss­nan­de 72 pro­cent jäm­fört med 2015.

Det kom­mer att byg­gas re­jält i Val­len­tu­na fram­ö­ver. 9 000 nya bo­stä­der ska till un­der 22 år. En­ligt sta­tistik från SCB från 2015 finns cir­ka 12 500 bo­stä­der i Val­len­tu­na kom­mun. 65 pro­cent ut­görs av små­hus och 35 pro­cent lä­gen­he­ter.

En bo­stads­pro­gnos vi­sar att Val­len­tu­na kom­muns in­rikt­ning är att byg­ga 9 000 nya bo­stä­der fram till 2040, en ök­ning med 72 pro­cent jäm­fört med 2015.

5 650 av des­sa bo­stä­der ska va­ra sta­tionsnä­ra och är nå­got som Val­len­tu­na kom­mun åta­git sig att byg­ga i sam­band med Sve­rige­för­hand­ling­en och ut­bygg­na­den av Roslags­ba­nan till Ci­ty.

Om cir­ka 10-15 år upp­skat­tas för­del­ning­en mel­lan små­hus och fler­bo­stads­hus va­ra 58 re­spek­ti­ve 42 pro­cent.

Sto­ra Kristi­ne­bergs­pla­ner

Fast­ställ­da de­talj­pla­ner är Väst­ra Cent­rum, Åby Äng­ar, Ha­ga, Ting­val­la i Bälls­ta, Väst­ra Man­hems­vä­gen och Kårs­ta-Ric­ke­by.

På­gåen­de de­talj­pla­ne­ring rör bland an­nat Väst­ra Val­len­tu­na, kring cent­rum och Ric­ke­by­höjd, Åby­holm, Bälls­ta- Björn­bo­da, Ny­borg, Kristi­ne­berg och KårstaRic­ke­by.

Kristi­ne­berg är det störs­ta om­rå­det som byggs i Val­len­tu­na. To­talt blir det cir­ka 1 700-1 800 bo­stä­der i om­rå­det, blan­dat med små­hus och fler­bo­stads­hus.

Pri­o­ri­te­ra­de plan­star­ter un­der året är bland an­nat cen­tra­la Lind­hol­men, med cir­ka 200- 300 bygg­rät­ter blan­dat med små­hus och fler­bo­stads­hus.

ILLUSTRATION: SMÅA

PÅ GÅNG. En skiss över Bo­stä­der som Småa ska byg­ga i Åby­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.