Tje­jor­na Fa­ger­land får fa­son på Val­len­tu­na

I 26 år har Tje­ja Fashion sålt klä­der till kvin­nor i Val­len­tu­na. Med eg­na ord be­rät­tar väl­kän­da Char­lot­ta Fa­ger­land om nät­han­del, kun­der­na och vad som dri­ver hen­ne till att fort­sät­ta.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Be­rät­tat för Lotten Engbom

Bu­ti­ken har fun­nits i 26 år och le­gat här i Val­len­tu­na cent­rum i 24 år. Jag fick möj­lig­het att byg­ga ut den för tre, fy­ra år se­dan och gjor­de det. Vi är ett fa­mil­je­fö­re­tag och nu job­bar även min dot­ter Lin­néa här, men hon ska bör­ja plug­ga i höst.

Från bör­jan var det in­te alls me­ning­en att jag skul­le dri­va bu­tik. Jag plug­ga­de på ju­rist­lin­jen och tes­ta­de li­te små­ska­ligt hem­ma, men hop­pa­de av för att fort­sät­ta med det här. Det här blev mitt liv. Min pas­sion är att gö­ra and­ra fi­na. Det är nog det som dri­ver mig, man blir in­te jät­te­rik på det här.

Jag har över 3 000 stam­kun­der som jag kom­mu­ni­ce­rar med. Man mås­te stic­ka ut li­te, jag har väl­digt myck- et mo­de­vis­ning­ar, kund­kväl­lar och så kan de bo­ka tjej­k­väl­lar. För mig är kva­li­té a och o, men det be­hö­ver in­te va­ra det all­ra dy­ras­te för det.

Tje­ja står för att man du­ger som man är, oav­sett kropp och ål­der. Det finns en vi-känsla med Tje­ja. Du vill va­ra tant el­ler flic­ka. Dam är in­te så kul det hel­ler. Jag är tje­ja med många av mi­na kun­der. Man kan in­te bö­ja svens­kan så men jag gör det än­då.

Det har hänt jät­te­myc­ket i det här cent­ru­met un­der åren. Det är li­vets gång. Vi mås­te hänga med i ut­veck­ling­en. Jag tror att det är vik­tigt att bu­ti­ker sam­ar­be­tar, det är vi bra på här, till ex­em­pel har vi en höst­mark­nad ihop. Jag har själv ett stort en­ga­ge­mang i små bu­ti­ker och har sty­rel­se­upp­drag i Sve­ri­ges tex­til­hand­la­re.

Jag fort­sät­ter så länge jag tyc­ker att det är kul, så länge det fun­ge­rar. Jag tror att vi sett top­pen av nät­han­deln, att vi får mer fo­kus på bu­ti­ker­na igen. Kun­der­na kom­mer att läng­ta till­ba­ka till bu­ti­ker­na, men ty­värr har en del stängt ner.

Tje­ja står för att man du­ger som man är, oav­sett kropp och ål­der.

s Char­lot­ta dot­ter Lin­néa hand hjäl­pan­de är en tills dess i af­fä­ren – stu­di­er­na att häg­rar i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.