Hur myc­ket in­di­vi­du­ell kart­lägg­ning är okej?

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA -

Tack va­re, el­ler på grund av, nä­tet kan re­klam el­ler po­li­tis­ka bud­skap nå när­ma­re ”de rät­ta mot­ta­gar­na”.

So­fisti­ke­ra­de verk­tyg tar med enk­la me­del fram oänd­ligt myc­ket in­for­ma­tion om oss.

Nå­gon som bryr sig? Känns in­te så: Man bör­jar bli van, ryc­ker på ax­lar­na och kanske tyc­ker det i själ­va ver­ket är nå­got bra att slip­pa få in­for­ma­tion som man in­te bryr sig om.

Den in­tres­san­ta frågan är: Var går grän­sen? El­ler: Finns det nå­gon gräns?

Di­na me­di­ci­nut­tag, din lä­kar­jour­nal, di­na po­li­tis­ka tan­kar el­ler an­tal sex­part­ners och fa­vo­rit­ställ­ning­ar? Snud­dar det grän­sen?

I vec­kan har vi tit­tat när­ma­re på vad sök­verk­ty­gen sä­ger om bo­en­des ge­nom­snitt­li­ga in­tres­sen i någ­ra ut­val­da lo­ka­la om­rå­den (si­dor­na 4-5).

Slog på min egen adress och fann att jag och mi­na gran­nar i ge­nom­snitt upp­skat­tar ishoc­key, för­e­nings­verk­sam­het och hem­in­red­ning.

Med and­ra ord: De har än­nu in­te lyc­kats kart­läg­ga mig helt.

Pra­ta med mig! to­masz.po­zar@ di­rekt­press.se

TO­MASZ PO­ZAR Ny­hets­chef

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.