Det sä­ger din adress om dig IN­FOR­MA­TION PÅ NÄ­TET.

Bor du i ett ur­bant sing­el­hus­håll el­ler är ni en högin­komst­ta­gar­fa­milj i vil­la som gil­lar ski­dåk­ning? Nu kan van­li­ga söksaj­ter be­rät­ta vem du är – ba­se­rat på din adress. Så stämp­las du – och ditt kvar­ter – av söksaj­ten

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Det finns i dag en upp­sjö av webb­si­dor som pub­li­ce­rar of­fent­lig in­for­ma­tion på nä­tet från myn­dig­he­ter och and­ra öpp­na käl­lor.

Upp­gif­ter­na har länge an­vänts i mark­nads­fö­rings­sam­man­hang för att iden­ti­fi­e­ra mål­grup­per. Men se­dan en tid till­ba­ka kopp­las da­tan även ihop med per­so­ners bo­stads­a­dres­ser på van­li­ga num­mer­saj­ter.

På ex­em­pel­vis Hit­ta.se får den som gör en sök­ning in­te ba­ra re­da på adress och te­le­fon­num­mer. Det pre­sen­te­ras även en mängd livsstils­da­ta och an­nan in­for­ma­tion till­sam­mans med per­so­nen samt en kort be­skriv­ning av bo­stads­om­rå­det och vil­ken so­ci­al- och eko­no­misk ”sta­tus” de bo­en­de san­no­likt har.

– När du får re­klam hem i brev­lå­dan om att du ska kö­pa en BMW är det ing­en slump. Det byg­ger på livsstils­da­ta från un­der­sök­nings­fö­re­tag som är väl­digt ex­akt och är fram­ta­get ef­ter åra­tal av forsk­ning. Vi kän­de att vi vil­le pub­li­ce­ra det­ta på nä­tet och har nu gjort det i fle­ra år, sä­ger Ri­chard Bergman, af­färs­ut­veck­lings­chef på Hit­ta.se.

Sam­lar livsstils­da­ta

Upp­gif­ter­na byg­ger i grun­den på livsstils­da­ta från Mo­sa­ic, som han­te­ras av svens­ka det un­der­sök­nings­fö­re­ta­get In­sightO­ne. In­for­ma­tio­nen är publik och in­häm­tas från myn­dig­he­ter som bland an­nat SCB, Skat­te­ver­ket, Trans­port­sty­rel­sen och Val­myn­dig­he­ten in­nan den sam­man­ställs.

Ut­i­från det går det ex­em­pel­vis att ka­te­go­ri­se­ra hur ett om­rå­de rös­tar, vil­ka bi­lar som är van­li­gast, vad de bo­en­de har för in­koms­ter och vil­ken livs­stil de le­ver.

– Det är en väl­digt ro­lig tjänst att klic­ka runt i. Men den vi­sar ock­så att det finns sto­ra klasskill­na­der mel­lan oli­ka om­rå­den i Sve­ri­ge, och det tyc­ker vi är vik­tigt att lyf­ta fram, sä­ger Ri­chard Bergman.

Den som sö­ker på oli­ka adres­ser kan se att det även rå­der sto­ra skill­na­der mel­lan när­lig­gan­de om­rå­den. Även fle­ra in­til­lig­gan­de hus på sam­ma ga­ta kan få oli­ka be­skriv­ning­ar hos sök­tjäns­ten. Om det lig­ger ett hy­res­hus i ome­del­bar när­het där de tax­e­ra­de in­koms­ter­na är läg­re än i när­lig­gan­de bo­stads­rätts­hus på­ver­kar det ex­em­pel­vis bo­stads­rätts­a­dres­ser­nas om­dö­me ne­ga­tivt.

Li­kaså kan en adress dras upp i sta­tus om det om­kring­lig­gan­de bo­stads­be­stån­det be­döms ha ett högt livsstils­vär­de.

– Det är all­tid en och an­nan som hör av sig med syn­punk­ter, och det är vi gla­da för. Vi kän­ner att det är en bra tjänst som är väl­digt ex­akt. Men i nå­got fall om nå­gon ska säl­ja ett hus el­ler en lä­gen­het och in­te kän­ner igen sig i bil­den kan vi få ett sam­tal, sä­ger Ri­chard Bergman och be­to­nar att den som vill även kan be att få upp­gif­ter­na bort­tag­na.

Mer rätt till in­tegri­tet

Den 25 maj i år in­förs EU:s nya data­skydds­re­ger­ling, GDPR, som ska ge med­bor­gar­na ökad rätt till in­tegri­tet på nä­tet.

Ri­chard Bergman kan dock in­te se att den här ty­pen av in­for­ma­tion skul­le kun­na va­ra till men för nå­gon.

– Den här in­for­ma­tio­nen känns till av väl­digt många. Den känns till när du är på in­ter­vju, av din chef, fö­re­ta­get som gör kre­ditupp­lys­ning på dig och den känns till av din bank. Väl­digt många kän­ner till väl­digt myc­ket om dig som du ock­så har rätt att kän­na till. Sär­skilt de som har en makt­po­si­tion över dig.

– Så att stänga ned och göm­ma da­ta gyn­nar in­te med­bor­gar­na, det gyn­nar ba­ra dem som har till­gång till sy­s­te­met. Och där kan vi bid­ra med vårt strå till stac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.