Tem­po kic­kar kil­lar­na ur stu­di­on

De­ras film har pre­miär un­der Tem­po

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 -

Tek­nik­nörd. Ge­ni. Och man. Så ser det of­ta ut när bil­den av en pro­du­cent ska teck­nas. Då blir det den mas­ku­li­na en­sam­var­gen som spot­tar ur sig pop­hits från bakom ett gi­gan­tiskt och dyrt mix­er­bord.

Elin Lil­le­man Eriks­son och Sa­ga Gär­de kal­lar det ”my­ten om den man­li­ga pro­du­cen­ten”. I de­ras nya dokumentär syf­tar du­on till att, tja, ta li­vet av den my­ten, helt en­kelt. Fil­men he­ter ”Wild dogs” och skild­rar vad de kal­lar ett på­gåen­de makt­skif­te in­om mu­si­k­in­du­strin.

Nu är det slut på mans­do­mi­nans i mainstream­po­pen: här kom­mer kvin­nor­na och trans­per­so­ner­na.

Har pre­miär den 8 mars

Job­bet med ”Wild dogs” har på­gått se­dan 2016 och har nu pre­miär på Tem­po filmfes­ti­val, pas­san­de nog på in­ter­na­tio­nel­la kvin­no­da­gen den 8 mars.

Fil­men föl­jer den köns­se­pa­ra­tis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­nen Pop­kol­los satsning på just unga pro­du­cen­ter, istäl­let för de­ras mer tra­di­tio­nellt roc­ki­ga in­rikt­ning med att spe­la gi­tarr, bas, trum­mor.

– I tryg­ga rum kan kvin­nor lä­ra sig av and­ra kvin­nor, lä­ra sig tek­ni­ken på eg­na vill­kor istäl­let för att an­pas­sa sig ef­ter män­nen, för­kla­rar en små­stres­sad Sa­ga Gär­de un­der en lunch­pa­us i stu­di­on.

Film­ska­par­na hål­ler för brin­nan­de li­vet på att läg­ga ljud på rul­len så allt ska va­ra klart till den sto­ra pre­miä­ren.

I de­ras dokumentär syns bå­de eta­ble­ra­de pro­du­cent­namn som Ro­byn och Be­a­trice Eli, och grön­gö­ling­ar som Ca­ty Testad, Bar­ba­ra Cha­moun och Se­len Özan.

Un­der re­sans gång har pro­jek­tet växt från tv-pro­gram till lång­film: Allt var re­dan fär­dig­fil­mat när #me­too ex­plo­de­ra­de i hös­tas. Då var det ba­ra att ploc­ka upp ka­me­ran igen.

– Allt det som vi bör­ja­de pra­ta om un­der #me­too är det som Pop­kol­lo job­bat med i 15 år. Det enk­las­te sät­tet att slip­pa sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er är att in­te ha med snub­bar. Att job­ba se­pa­ra­tis­tiskt är ing­en själv­klar­het, ut­an det är of­ta ifrå­ga­satt in­om bran­schen. Bå­de #me­too och vår film vi­sar var­för be­ho­vet av se­pa­ra­tism finns, sä­ger Elin Lil­le­man Eriks­son.

”Wild dogs” ett brett verk

Eriks­son och Gär­de job­bar på ett sätt där de in­te skil­jer på sitt po­li­tis­ka en­ga­ge­mang och sin konst, näs­tan som ak­ti­vis­ter. Men ”Wild dogs” stämp­lar de än­då som ett brett verk då det till stor del hand­lar om mainstream­mu­sik – jak­ten på att ska­pa sto­ra pop­hits.

De vill öpp­na upp stu­di­on och ri­va det man­ligt rum­met, och vi­sa ”ses­sions med fe­ta be­ats som om­ges av läpp­stift och na­gel­lack”, som Gär­de be­skri­ver det.

– Vi skild­rar bru­dar som äls­kar och syss­lar med pop. För den gen­ren har det ald­rig ti­di­ga­re fun­nits en se­pa­ra­tis­tisk rö­rel­se, som det gjort i till ex­em­pel punk. Här snac­kar de myc­ket om DIT: do it to­get­her. De pro­du­cen­ter vi föl­jer sam­ar­be­tar, sam­las, vågar spe­la upp gre­jer för varand­ra, allt­så det som män all­tid gjort i si­na mans­se­pa­ra­tis­tis­ka rum. Iden­ti­tets­po­li­tik har bli­vit ett skälls­ord men det här är just det på ett or­ga­ni­se­rat sätt, sä­ger Eriks­son.

”Wild dogs” vi­sas två gång­er på Tempo­fes­ten, i höst blir det webb­se­rie och SVT. Och nam­net då, vil­da hun­dar? Jo, så här för­kla­rar Gär­de det: – De här pro­du­cen­ter­na är som flock­djur som kän­ner styr­ka i kol­lek­ti­vet. Sam­ti­digt finns där nå­got våld­samt i rov­dju­ren, en fru­stra­tion som skri­ker ”NOG NU!”. De är kvin­nor som krä­ver sitt ut­rym­me, sä­ger hon.

Film­fros­sa för al­la: I vec­kan bör­jar do­ku­men­tär­fes­ti­va­len Tem­po. Där blir det världs­pre­miär för ”Wild dogs”, en film om att kil­lar­na nu ska ut ur mu­sik­stu­di­on. Text: Christof­fer Röst­lund Jons­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.