Suc­cé­fö­re­ta­get de­lar mil­jo­ner

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 -

Imån­dags var det lö­nings­dag för de all­ra fles­ta. Och för 38 per­so­ner på Val­len­tuna­fö­re­ta­get Ro­senqvist En­t­re­pre­nad AB blev det ett lyc­ko­samt till­skott på lö­nen – näs­tan 30 000 kro­nor.

– Vinst­del­ning­en är 3,3 mil­jo­ner som 38 per­so­ner de­lar på, det är till med­ar­be­ta­re som an­ställ­des in­nan den förs­ta maj i fjol. Så ef­ter skat­ter och så får de runt 28 000 per per­son brut­to, sä­ger Tho­mas Lind­berg, VD på Ro­senqvist En­t­re­pre­nad AB.

Extra­peng­ar­na var nå­got man lo­va­de re­dan i bör­jan av året om det var så att man gjor­de vinst. Nå­got som Tho­mas tror spor­ra­de med­ar­be­tar­na.

– Nå­gon­stans känns det all­tid ro­ligt med tyd­li­ga mål­sätt­ning­ar, det blir som en mo­rot för al­la att verk­li­gen dra åt sam­ma håll, sä­ger han.

Job­bar längs Roslags­ba­nan

Fö­re­ta­get är be­lä­get vid in­du­stri­om­rå­det på Varg­mö­tes­vä­gen i Val­len­tu­na. De syss­lar med mark- och an­lägg­nings­jobb i järn­vägs­mil­jö och har bland an­nat gjort fle­ra jobb längs Roslags­ba­nan.

– Vi gör spe­ci­al­red­skap, oli­ka for­dons­ma­ski­ner, som är spår­gå­en­de på räls, sä­ger Tho­mas Lind­berg och fort­sät­ter:

– Roslags­ba­nan är ett av pro­jek­ten där vi har gjort has­tig­hets­hö­jan­de åt­gär­der på, sen gör vi myc­ket platt­for­mar åt SL.

De fles­ta av ma­skin­fö­rar­na pend­lar till Stock­holm och Val­len­tu­na för job­bet. Bland an­nat Gö­ran Brink, som ar­be­tat på fö­re­ta­get i två om­gång­ar och to­talt mer än tio år. Det spe­ci­el­la är dock att han var­je vec­ka pend­lar från hem­met i Hu­diksvall till Val­len­tu­na.

– Det har jag gjort se­dan 1995, det har bli­vit en va­na. Först tänk­te man att det skul­le bli ett par år, men sen har jag bli­vit kvar, sä­ger Gö­ran.

Det Gö­ran ar­be­tar med är att kö­ra hjullastare som fö­re­ta­get har, an­ting­en i eg­na pro­jekt el­ler i pro­jekt där and­ra fö­re­tag hyr in ma­skin­fö­ra­re. Han me­nar att bran­schen kan va­ra tuff och gläds där­för ex­tra åt bonu­sen.

– Det är ett bra sätt för fö­re­ta­get att vi­sa att det gått bra. En­t­re­pre­nad­b­ra- schen är tuff och det kan fort gå upp­åt el­ler nedåt. Vad peng­ar­na ska gå till vet jag in­te rik­tigt, det kanske blir en re­sa, sen har man ju hus och så, sä­ger han.

När Val­len­tu­na Nyheter träf­far Gö­ran är det fy­ra mi­nus­gra­der och snön yr som ald­rig förr. Och så här sva­rar Gö­ran om vad som är för­de­len med hans jobb:

– Det är ju bra att man sit­ter in­ne i ma­ski­nen en sån här dag, ute vill jag in­te va­ra länge nu.

Ser ljust på fram­ti­den

Som en­skild an­ställd kan det va­ra svårt att sty­ra och stäl­la över fö­re­ta­gets mål, men Gö­ran ser på 2018 med op­ti­mism.

– Al­la hop­pas väl på ett bra år och att vi får myc­ket jobb. Sen är det all­tid po­si­tivt att ar­be­ta för en fir­ma där det även går bra eko­no­miskt, sä­ger Gö­ran Brink.

Fram­ti­den för Ro­senqvists in­ne­bär att man vill loc­ka mer ar­bets­kraft och då även från Stock­holms­om­rå­det för att kun­na va­ra än­nu mer flex­ib­la gente­mot si­na kun­der. Bland an­nat har man ock­så an­lagt ett öv­nings­spår där lär­ling­ar får öva att kö­ra ma­ski­ner­na på räls.

– Sen ar­be­tar vi upp ett in­tres­se om sko­lor och ar­bets­för­med­ling­en för att hit­ta oli­ka sam­ar­be­ten. Att hit­ta lo­ka­la ma­skin­fö­ra­re möj­lig­gör för oss att va­ra flex­ib­la.

– Att ringa ner nå­gon från Hu­diksvall tar ju ett tag.

Nå­gon­stans känns det all­tid ro­ligt med tyd­li­ga mål­sätt­ning­ar, det blir som en mo­rot för al­la att verk­li­gen dra åt sam­ma håll.

■■ Val­len­tuna­fö­re­ta­get Ro­senqvist En­t­re­pre­nad AB gick plus cir­ka 6,6 mil­jo­ner och nu får de an­ställ­da en bonus om 3,3 mil­jo­ner kro­nor att de­la på. Text och foto: Ke­vin We­din Det är ju bra att man sit­ter in­ne i ma­ski­nen en sån här dag, ute vill jag in­te va­ra länge nu.

TRYGGT I HYTTEN. Gö­ran Brink, ma­skin­fö­ra­re, har ar­be­tat mer än tio år på fö­re­ta­get och pend­lar var­je vec­ka mel­lan Val­len­tu­na och hem­met i Hu­diksvall.

INNOVATIV. Tho­mas Lind­berg, vd för Ro­senqvist En­t­re­pre­nad AB, vill satsa mer på fö­re­ta­gets in­ter­na in­no­va­tio­ner.

HJULLASTARE. Den ty­pen av for­don som fö­re­ta­get hyr ut och an­vän­der i sitt eg­na ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.